Här finns en sammanställning till de olika aktuella insatser som finansieras genom Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Arkiv för avslutade insatser och verksamheter

Drivbänk

Drivbänk är en insats som vänder sig till arbetssökande personer med intresse för odling. Insatsen syftar till att öka deltagarens möjligheter att nå anställning alternativt söka vidare studier. Möjlighet till anpassning ges, vilket betyder att deltagare kan rekryteras från olika remittenter. Insatsen innehåller praktisk odling i visningsträdgården, teoretiska studier samt studiebesök och praktik vid företag inom grön näring*.

*Grön näring = primärproduktion (t.ex. grönsaker, spannmål, mjölk), livsmedelsförädling (t.ex. mejeri, bageri, slakteri), djuruppfödning (t.ex. kyckling, får, gris), handel och gårdsbutiker.

 

Café Drivbänk

Från och med 11 September 2017 utökas Drivbänk med en cafèverksamhet, i samarbete med Friskis och Svettis. Insatsen kommer på sikt att omfatta 20 helårsplatser och är förlagd i Friskis och Svettis nyöppnade lokaler på Kungsgatan 30, i Linköping. På samma sätt som tidigare kombineras praktiskt arbete med teori och personlig utveckling. I den här delen inom området cafè, restaurang och service.

Läs mer

En interaktiv insatskatalog

En interaktiv insatskatalog

Projektet syftar till att ta fram basen för ett IT-verktyg för att utveckla den nuvarande Insatskatalogen till en interaktiv sökfunktion på Internet. Intentionen är att skapa ett lättillgängligt vardagsverktyg för i första hand handläggare hos de fyra huvudmännen, och i förlängningen ge ökad kvalitet till individens rehabprocess. Avsikten är att kunna ge ett större och bredare utbud av insatser, verksamheter och projekt för att åstadkomma högre kvalitet i valet av insats och vinna tid i processen.

Läs mer

Följeforskning av En ingång

Foeljeforsk EI 100pxProjektet En ingång kommer under hela projekttiden utvärderas kontinuerligt genom lärande utvärdering, som innebär en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för att fånga och utvärdera effekter och processer på individ-, medarbetar- och organisationsnivå.

Läs mer

Försteg

Handläggares och personals syn på samverkans- och förstegsverksamheter.

Läs mer

Indikatorsprojektet 2

Insats 100pxSamordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) deltar i pilotundersökningen ’Hur vet vi att det blir bättre?’, Indikator-projektet. Tillsammans med Örebro universitet, nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och 15 andra samordningsförbund i Sverige deltar förbundet i ett utvecklingsarbete som syftar till att ta fram ett verktyg för uppföljning av den finansiella samordningen. Detta är en förlängning och fortsättning av Indikatorprojektet som du kan läsa mer om här.

Läs mer

Mera Koll

Mera koll 100Målet är att via samverkan öka förutsättningarna för gymnasieelever på IVAS med en diagnos inom AST (Autismspektrumtillstånd) att delta och närvara i skolan, samt att efter gymnasiet ha en plan för framtiden, där eleven, efter sin förmåga, finns i ett socialt sammanhang och blir en del av samhället. Det sker genom att implementera samverkansmodellen från projektet Koll på läget (genomföra funktionsbedömningar, framtidsmässa, Övergripande samtal (ÖS) och framtidssamtal).

Läs mer

Samma Koll

Samma koll endast framsidaSamma Koll vill redan från tio års ålder identifiera de barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap som vuxna. Syftet är att skapa rutiner för att tidigt identifiera denna risk. Med fokus på barnet, men med stöd i och stöd till familjen. Insatsen skapar arbetsmetoder för ett förebyggande arbete utifrån barnets hela situation i hem, skola och sociala nätverk. Samma Koll strävar efter att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan vilket leder till bättre förutsättningar för framtiden. Insatsen genomförs som en samverkan mellan kommunernas socialtjänster, Region Östergötland och grundskolorna i Åtvidaberg och Kinda. Genom tydliga samverkansformer går det åt mindre energi till att reda ut vem som ska göra vad och mer fokus läggs på individen och att insatsen blir rätt.

Läs mer

Supported employment i Linköping

supported employment 100pxSupport- och arbetsteamet arbetar sedan 2012 med stöd ut till arbete och anställning i metoden supported employment samt IPS. Metoderna används både nationellt och internationellt och har dokumenterat goda resultat både när det gäller nå och behålla  anställning.
I projektet förstärker vi teamet med ytterligare 2 medarbetare för att kunna erbjuda fler personer i Linköping stöd utifrån metoden Supported employment.

Läs mer

Vägen till arbetsgivarna

Vtarbgivarna 100pxAtt få fördjupad kunskap om arbetsgivarnas drivkrafter och behov i samarbetet kring arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det görs genom intervjuer med arbetsgivare samt att utifrån inhämtad kunskap arbeta med metodutveckling av arbetssätt och strategier inom huvudmännens verksamheter. Detta för att lyckas med att få fler arbetsgivare att öppna dörren till sina arbetsplatser för dessa utsatta grupper.

Läs mer

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen