Här finns en sammanställning till de olika aktuella insatser som finansieras genom Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Arkiv för avslutade insatser och verksamheter

Drivbänk

Drivbänk är en arbetsmarknadsinsats för arbetssökande med bakgrund eller intresse för café, restaurang och odling men även den gröna näringen* generellt. Den gröna näringen har arbetskraftsbehov och många personer är arbetssökande. Genom att förbereda personer med teori, praktiskt arbete, studiebesök, praktik och individuella planeringar kan Drivbänk fungera som en koordinator för att företag kan finna nya medarbetare med goda förkunskaper.

*Grön näring = primärproduktion (t.ex. grönsaker, spannmål, mjölk), livsmedelsförädling (t.ex. mejeri, bageri, slakteri), djuruppfödning (t.ex. kyckling, får, gris), handel och gårdsbutiker.

Läs mer

En interaktiv insatskatalog

En interaktiv insatskatalog

Projektet syftar till att ta fram basen för ett IT-verktyg för att utveckla den nuvarande Insatskatalogen till en interaktiv sökfunktion på Internet. Intentionen är att skapa ett lättillgängligt vardagsverktyg för i första hand handläggare hos de fyra huvudmännen, och i förlängningen ge ökad kvalitet till individens rehabprocess. Avsikten är att kunna ge ett större och bredare utbud av insatser, verksamheter och projekt för att åstadkomma högre kvalitet i valet av insats och vinna tid i processen.

Läs mer

Följeforskning av En ingång

Foeljeforsk EI 100pxProjektet En ingång kommer under hela projekttiden utvärderas kontinuerligt genom lärande utvärdering, som innebär en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för att fånga och utvärdera effekter och processer på individ-, medarbetar- och organisationsnivå.

Läs mer

Försteg

Handläggares och personals syn på samverkans- och förstegsverksamheter.

Läs mer

Indikatorsprojektet 2

Insats 100pxSamordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) deltar i pilotundersökningen ’Hur vet vi att det blir bättre?’, Indikator-projektet. Tillsammans med Örebro universitet, nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och 15 andra samordningsförbund i Sverige deltar förbundet i ett utvecklingsarbete som syftar till att ta fram ett verktyg för uppföljning av den finansiella samordningen. Detta är en förlängning och fortsättning av Indikatorprojektet som du kan läsa mer om här.

Läs mer

Samma Koll

Samma koll endast framsida

Samma Koll vill redan från tio års ålder identifiera de barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap som vuxna. Syftet är att skapa rutiner för att tidigt identifiera denna risk. Med fokus på barnet, men med stöd i och stöd till familjen. Insatsen skapar arbetsmetoder för ett förebyggande arbete utifrån barnets hela situation i hem, skola och sociala nätverk. Samma Koll strävar efter att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan vilket leder till bättre förutsättningar för framtiden. Insatsen genomförs som en samverkan mellan kommunernas socialtjänster, Region Östergötland och grundskolorna i Åtvidaberg och Kinda. Genom tydliga samverkansformer går det åt mindre energi till att reda ut vem som ska göra vad och mer fokus läggs på individen och att insatsen blir rätt.

Läs mer

Samordningsbron

samordningsbronESF-projektet Samordningsbron är en holistisk och tillitsbaserad infrastruktur för samordning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland, Linköpings kommun, Åtvidabergs kommun och Kinda kommun, det vill säga Samordningsförbundet Centrala Östergötlands parter.

Inom Samordningsbron ryms insatserna Jonsbo, Drivbänk odling och Drivbänk café. Detta innebär att Samordningsbron i dagsläget erbjuder grundläggande social arbetslivsinriktad rehabilitering, individuell handledning i företagslika miljöer, teoretiska kunskaper, praktik på företag, personlig utveckling och ett nätverk av arbetsgivare. För de som behöver tillhandahåller Samordningsbron även stöd av arbetsterapeut. För att skapa hållbara lösningar mellan arbetstagare och arbetsgivare finns här även ett team av arbetsgivarkoordinatorer. Arbetsgivarkoordinatorerna, som arbetar enligt metoden som är beskriven i Vägen till arbetsgivarna (Strindlund & Ståhl, 2016), har i huvudsak fem uppgifter: att vara kontaktperson gentemot arbetsgivare, matcha deltagare mot arbete, se till att introduktionen på arbetsplatsen fungerar, uppföljning på arbetsplatsen samt koppla på rätt stöd.
Under tiden i Samordningsbron har deltagarna offentlig försörjning och handläggningen sker i samverkan mellan de parter som tillhandahåller de välfärdstjänster som deltagaren är i behov av. Det kan t ex handla om dagersättning, praktikbeslut eller anställningsstöd. Att handläggningen mellan berörda parter sker sammanhållet borgar för att deltagaren inte hamnar ”mellan stolarna” eller att det blir glapp och onödig väntetid under tiden som deltagaren befinner sig på Samordningsbron. Samordningsbron ger därmed ett samlat stöd från bidragsberoende och utanförskap till självständighet och anställning.

Läs mer

Vägen till arbetsgivarna

Vtarbgivarna 100pxAtt få fördjupad kunskap om arbetsgivarnas drivkrafter och behov i samarbetet kring arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det görs genom intervjuer med arbetsgivare samt att utifrån inhämtad kunskap arbeta med metodutveckling av arbetssätt och strategier inom huvudmännens verksamheter. Detta för att lyckas med att få fler arbetsgivare att öppna dörren till sina arbetsplatser för dessa utsatta grupper.

Läs mer

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen