Mötesplatser

 Vi utvecklar välfärden genom samverkan utifrån varje medborgares behov. All samverkan kräver kommunikation. Nya kontakter, erfarenhetsutbyte, ökad kunskap, spridning av resultat och att verka för att idéer förankras är några av syftena med de möten som Samordningsförbundet Centrala Östergötland medverkar i. Möten sker i en rad olika sammanhang inom förbundet och beskrivs här kortfattat.

Medlemmar

Samordningsförbundet Centrala Östergötlands medlemmar är Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Kinda, Linköpings och Åtvidabergs kommuner. Inom de tre samordningsförbunden i Östergötland har man enats om ett gemensamt medlemsråd som träffas två gånger per år.

Styrelse

Förbundet leds av en styrelse vars uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen i centrala Östergötland. Detta sker bland annat genom att fastställa en verksamhetsplan, budget och årsredovisning och besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas på bästa sätt. Styrelsen träffas en gång i månaden med uppehåll under sommaren och alla protokoll finns att läsa på förbundets hemsida. Styrelsen är även med i nationella sammanhang, bland annat genom närvaro på den årliga Finsamkonferensen och träffar för Nationella nätverket för samordingsförbund (NNS).

Beredningsgrupp

Gruppen består av operativa chefer från de sex förbundsmedlemmarna och träffas en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Syftet är att ge varandra större insyn i respektive myndighets dagliga arbete, bereda inkomna projektidéer inför styrelsebeslut samt följa och bidra till kontinuerlig utveckling av förbundets befintliga projekt.

Nätverk Östergötland

Förbundscheferna i Östergötland träffas regelbundet för att samverka i regionen kring individinriktade och strukturövergripande insatser. Tillsammans utförs gemensamma utbildningsinsatser för hela området och tillsammans möter förbundscheferna medlemmarna i medlemsråd.

Lokala samverkansgrupper

Grupper i Åtvidaberg respektive Kinda kommun bestående av handläggare och operativa chefer från förbundsmedlemmarna. Syfte och mål är att skapa ökad samsyn och därmed större möjlighet till samarbete mellan förbundsmedlemmarna. Detta sker genom gemensamma utbildningar/temadagar samt kontinuerliga möten, till stöd för ortens bedömmarteam.

Välfärdsmässa 

Välfärdsmässan anordnas av Samordningsförbundets kansli en gång per år. Syftet är att skapa en arena för gränsöverskridande möten och på så sätt bidra till samverkan och samarbete. Här ges möjlighet att skapa kontakter och utbyta idéer och erfarenheter, samt att få överblick och ökad kunskap om utbudet av verksamheter, projekt och insatser som finns för förbundets målgrupper. Mässan är öppen för så väl personal från förbundets medlemmar som för allmänheten.

Seminarier och konferenser

För att skapa samförstånd, bidra till gemensam kompetensutveckling och därmed ökade möjligheter till effektiv samverkan ordnar förbundet seminarier och frukostmöten med olika teman. Ofta initierade utifrån de frågor som hanteras i beredningsgrupp och styrelse samt de insatser som är aktuella. På så sätt hoppas förbundet kunna få till stånd en ständigt pågående dialog om vilka frågor som bör prioriteras samt fånga upp goda idéer till utveckling och inspiration för handläggare och övrig personal hos våra medlemmar.

Insatskatalog

Katalogen är ett vardagsverktyg för handläggare hos förbundsmedlemmarna som används för att på ett effektivt sätt finna rätt insats till rätt person.

Hemsidan

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har tillsammans med övriga förbund i Östergötland tagit fram en gemensam hemsida med ett gemensamt kalendarium och gemensamma nyheter. Förbundets verksamhet och insatser presenteras på en egen del av hemsidan tillsammans med lokala nyheter. Det finns även ett lokalt kalendarium där möten, konferenser och seminarier i förbundens regi visas och till vilka anmälningar kan göras via hemsidan. Ibland sker även anmälningar till nationella evenemang via hemsidan.

Sociala medier (Facebook)

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har sedan December 2017 en egen sida på Facebook. Sidan administreras av personal på kansliet och är tänkt att verka kompletterande till hemsidan. Här ges information om aktuella händelser som mässor, konferenser, utbildningar, medverkan i olika medier etc.

Uppföljning, utvärdering, forskning och utveckling

För att kunna bidra och lära sig mera om de uppföljningssystem som samordningsförbunden i landet använder sig av deltar förbundet genom statistik- och utvärderingsansvarig kontinuerligt i olika möten och nätverk inom området. Det innebär främst träffar i regionala och lokala nätverk kring SUS och arbetet med NNS indikatorer. Att stödja och hålla insatserna informerade om vad som gäller inom området uppföljning och utvärdering ingår. Hur förbundet följer upp insatserna kan du läsa här och om hur förbundet utvärderas här!
I linje med våra medlemmars önskemål arbetar förbundet för täta samarbeten med FoU-enheter och universitet. Det handlar dels om att hålla oss uppdaterade om senaste forskning i vårt område kring samverkan och dels om att forska om vart vårt eget arbete leder? Detta sker exempelvis genom insatser som studien Vägen till arbetsgivarna, följeforskning av insatsen En ingång men också genom förbundets partnerskap med Helix samt att förbundet genom sin verksamhetsdoktorand (knuten till Linköpings universitetet) deltar i ett nätverk för samverkansforskning.

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen