• Test

  Samordningsförbund - en möjlighet

Om förbundet

Vår vision är att de som är i behov av förbundsmedlemmarnas tjänster ska uppleva dem som värdefulla och samordnade.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) kommer ur lagen om finansiell samordning (2003: 1210):

2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Samordningsförbundens övergripande mål är således att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) är en fristående juridisk person, att betrakta som myndighet och en förbundsordning är framtagen och har antagits av huvudmännen. Förbundet följer även lagen om kommunal redovisning (2018:597) och kommunallagen (2017:75) i tillämpliga delar.

Principer som ska prägla den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdes-, behovs- och solidaritets- samt kostnadseffektivitetsprinciperna.

Rehabilitering är ett centralt begrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetsinriktad karaktär, som syftar till att individen skall återfå sin funktionsförmåga och kunna leva ett normalt liv.

Förbundet fungerar som arena för samordning av medlemmarnas reguljära verksamhet samt gemensam utveckling.

Medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Centrala Östergötland är:

 • Försäkringskassan i Östergötland
 • Arbetsförmedlingen
 • Region Östergötland
 • Kinda kommun
 • Linköpings kommun
 • Åtvidabergs kommun

Medlemmarna väljer att genom förbundet samordna och utveckla insatser för rehabilitering, befintliga såväl som nya. Samordningsförbundet används också till att förbättra de strukturella förutsättningarna för medlemmarnas samarbete. Det kan till exempel handla om processtöd, kompetensutveckling och kunskapsutbyte, eller att tillhandahålla gemensamma servicefunktioner.

Ursprung

Linköpings samordningsförbund startade sin verksamhet 1 januari 2008. 2010 anslöt sig Åtvidabergs- och Kinda kommuner till förbundet som då bytte namn till Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ).

Bakgrund

1 januari 2004 trädde den nya lagen om finansiell samordning (2003: 1210) i kraft. Dess syfte är att ge Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och landstingen bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser, samt underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 18-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå.

Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning, 7§, till uppgift att:

 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
 3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
 5. svara för en löpande uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet, samt
 6. upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb