Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy för Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ)

Vision för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet ska tillgodose att Samordningsförbundets anställda ska ges bästa möjliga förutsättningar till stimulans, utveckling och god hälsa för att därigenom bidra till en effektiv verksamhet. Ingen ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet inom Samordningsförbundet.

Vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM är vårt arbetssätt för arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöpolicy samt andra viktiga dokument finns även i vårt gemensamma rum/intranät.

Årscykel arbetsmiljöarbetet

SCÖ arbetar med arbetsmiljön utifrån framtagen  Årscykel arbetsmiljöarbete 2019

En arbetsmiljöpolicy och rutinhandbok finns för arbetsplatsen.

SCÖ arbetar med följande

 • Arbetsmiljöenkäter
 • Handlingsplan/riskbedömning
 • Skyddsronder (brand/bildskärmsarbete/arbetsplatsens utformning).
 • Aktiva åtgärder mot diskriminering
 • Skyddsombudsträffar
 • APT
 • Medabetarsamtal
 • Lönesamtal
 • Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Verka för tryggare/säkrare arbetsmiljöer

Det är viktigt att verka för tryggare/säkrare arbetsmiljöer. 

Prioriterade arbetsområden

 • Rutiner för våld och hot finns på arbetsplatsen.
 • Arbeta systematiskt med diskrimineringsfrågor. Policy och handlingsplan för kränkande särbehandling (mobbing) är framtagen och har gåtts igenom med alla medarbetare. Kansliet arbetar aktivt med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter i vår verksamhet enligt diskrimineringslagen.

Akutkort

Förbundet har tagit fram ett "akut-kort" kopplat till våld i nära relationer. Tanken med kortet är att ge individer snabb åtkomst till kontaktvägar som hen kan vara i behov av. Du ser korten nedan och kan även hitta det i dokumentarkivet i word-format för utskrift.


Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb