Ansök om medel

Mall- och handledningsdokument

docxAnsökansmall

docxHandledning till ansökan

docxHandledning bilaga 1 - SWOT analys

xlsxHandledning bilaga 2 - GANTT schema

xlsxHandledning bilaga 3 - Budget

docxHandledning bilaga 4 - Insatskatalogen

docxMall för slut- och delårsrapport

docxHandledning till slut- och delårsrapport

Information om hur en ansökan skapas, bereds och beslutas.

En projektidé kan tas upp via någon av beredningsgruppens ledamöter vid ordinarie möte, alternativt i dialog med förbundets kansli för att sedan komma till beredningsgruppen. Idégivaren/-arna uppmanas förankra och formulera idén i enlighet med förbundets ansökansmall i samråd med kansliet. Detta kan med fördel ske genom att idén presenteras för beredningsgruppen i ett tidigt skede av förberedelserna, så att representanter ur beredningsgruppen sedan ges möjlighet att förankra idén i respektive myndighet och gemensamt utkristallisera en ansökansidé.

När ansökan anses innehålla samtliga delar enligt given mall kan ansökan lämnas vidare till beredningsgruppen för genomgång. Ansökan skall vara klar för utskick i samband med kallelse sju dagar innan datum för mötet. Vid ett sådant tillfälle ges sedan idégivaren/-arna möjlighet till en muntlig presentation av idén samt frågestund.

Beredningsgruppen rekommenderar sedan förbundschefen att avslå, begära kompletterande uppgifter alternativt att styrelsen ska bevilja medel. Förbundschefen tar ställning och lägger förslag till styrelsen, oftast 14 dagar efter beredningsgruppens möte. Då en ansökan beviljats medel enligt justerat protokoll upprättas ett avtal mellan finansiären (Samordningsförbundet Centrala Östergötland) och projektägaren.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb