Om uppföljning och utvärdering

I Samordningsförbundet Centrala Östergötlands uppdrag ingår att tillhandahålla en återkommande redovisning. Utöver redovisning av förbundets egna verksamhet, ska även insatser i förbundets regi redovisas.

Redovisning av insatsernas resultat är viktigt då den kan kan synliggöra behov av åtgärder, användas för att direkt följa upp om insatsernas mål har uppfyllts, samt användas för att ge en ökad förståelse av insatsernas utveckling.

Utvärdering avser en kritisk granskning av insatserna och dess resultat. I en utvärdering görs alltid jämförelser utifrån ett givet perspektiv.

Krav på insatser

Insatser som förbundet finansierar ska fortlöpande redovisa:

  • Uppgifter till SUS. Insatsens karaktär avgör vilka uppgifter som ska rapporteras in och hur det ska gå till. Introduktion och upplägg kring SUS arbetas fram av kansliets statistik och utvärderingsansvarig tillsammans med projektledare för berörda insatser.
  • Personal- och deltagarenkäter för NNS indikatorer för insatser med deltagare.
  • Deltagaruppgifter, för projekt som Europeiska socialfonden (ESF) medfinansierar, rapporteras varje månad in via Statistiska centralbyrån (SCB) .

Utöver det ska en skriftlig redogörelse för verksamhetsåret, på max två A4 sidor, lämnas in vid årsskiftet och slutrapport i samband med att förbundet upphör att finansiera insatsen.

Förbundets styrelse och beredningsgrupp svarar minst en gång om året på enkät med NNS indikatorfrågor.

Förbundets redovisningar

Månadsredovisning:  Uppföljning i SUS för insatser med deltagare.

Halvårsredovisning:
Uppföljning i SUS för insatser med deltagare och skriftlig redovisning av förbundschefen.

Årsredovisning : Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för räkenskapsåret. Resultat från SUS och NNS indikatorer redovisas som bilagor.

Utvärdering, års- och slutrapporter : Uppföljningen kan med fördel även användas som en del i det egna utvärderingsarbetet eller i slutrapporten för en insats.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb