Aktivitetssamordnare

Att individer med begränsad sjukpenning/sjukersättning, ska innan ersättningen tar slut har en plan för återgång i arbete. Förbereda individen inför handlingsplanssamverkan med AF. Förbereda individen för arbetslivsintroduktion.

Projektägare och projektledare

Försäkringskassan är projektägare. Projektledare är enhetschefen på Försäkringskassan.

Intressenter

Arbetsförmedlingen, landstinget, samt Linköpings, Åtvidabergs och Kindas kommuner och Försäkringskassan.

Bakgrund

Tidsbegränsad sjukersättning
Fr.o.m. den 1 juli 2008 avskaffades den tidsbegränsade sjukersättningen. De som redan har tidsbegränsad sjukersättning omfattas av övergångsbestämmelser. Det innebär att tidsbegränsad sjukersättning kan beviljas ytterligare maximalt 18 månader, dock längst till och med december 2012.

Även rätten till sjukersättning tills vidare (tidigare förtidspension) har skärpts.

Tidsbegränsning av sjukpenning
Vid samma tidpunkt infördes rehabiliteringskedjan och tidsbegränsning av hur länge sjukpenning kan beviljas. Tidsbegränsningen av sjukpenningen innebär att maximal tid med sjukpenning är begränsat till 914 dagar.

Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
De personer som har minst sex månader kvar av sin ersättning (tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning och sjukpenning) kan delta i handlingsplansamverkan med Arbetsförmedlingen. I praktiken innebär det att individen aktualiseras i den gemensamma beredningsgruppen senast när ca sju månader återstår av ersättningstiden.

De som inte kan få fler månader med tidsbegränsad sjukersättning eller där sjukpenningdagarna riskerar att ta slut, är målgrupp för Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion eller får sin rätt till varaktig sjukersättning prövad.

Målgruppens omfattning

I Linköpings, Kindas, Åtvidabergs och Ydres kommuner kommer ca 250 personer under 2011 ha fått maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning eller förlängd sjukpenning. Därutöver finns 470 unga personer med aktivitetsersättning. I vissa fall kommer personer att beviljas varaktig sjukersättning men en stor del kommer inte att ha fortsatt rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

Inom gruppen unga med aktivitetsersättning (18-29 år) har nybeviljande på grund av förlängd skolgång ökat. Däremot har antalet nybeviljade aktivitetsersättningar på grund av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom minskat. Anledningen är de förändrade kraven i lagstiftningen.

Många personer har haft ersättning från sjukförsäkringen under långa perioder, ibland flera år. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans erfarenhet är att det är av stor vikt att förberedelsen inför övergången från sjukförsäkringen till arbetslivet sker i god tid, att en plan för återgång i arbete upprättas innan ersättningen löper ut och att individerna har getts möjlighet att delta i förberedande insatser.

Regleringsbrevet för 2011

I regleringsbrevet för 2011 anser regeringen att stödet till ungdomar med aktivitetsersättning ska utvecklas för att underlätta återgång i arbete. Samordningsförbunden ska i sina verksamheter prioritera ungdomar. Unga är därför en viktig grupp för lokal samverkan och att det skapas bättre förutsättningar för unga med aktivitetsersättning att komma in på arbetsmarknaden.

För att säkerställa att alla individer, både individer med tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning och sjukpenning, har får plan för återgång i arbete i god tid krävs en förstärkt arbetsinsats hos Försäkringskassan under två år.

Målgrupp

Personer med tidsbegränsad sjukersättning, sjukpenning och unga med aktivitetsersättning.

Syfte

Syftet är att effektivisera arbetet genom att:

 • säkerställa att individer med tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning eller sjukpenning ges möjlighet att i god tid innan ersättningen tar slut ha en plan för återgång i arbete
 • tidig samordnad kontakt etableras med övriga aktörer (arbetsförmedlingen, vården, kommunen m.fl.)
 • säkerställa att personer får ta del av insatser och aktiviteter som finansieras av samordningsförbundet
 • förbereda individerna inför deltagande i handlingsplansamverkan med Arbetsförmedlingen
 • förbereda individerna inför deltagande i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen
 • säkerställa att personer får ta del av insatser och aktiviteter som finansieras på annat sätt, (ESF-projekt mm.)
 • säkerställa att möten med övriga aktörer genomförs i god tid
 • återföra kunskap av arbetet med målgrupperna, både internt och externt
 • effektivisera och utveckla arbetssätt och metoder
 • aktivitetssamordnaren är kontakten in till försäkringskassan från övriga intressenter/aktörer
 • uppmärksamma behov av nya insatser och aktiviteter

Mål

Målet är att:

 • ett ökat antal individer ska skrivas in i handlingsplansamverkan med Arbetsförmedlingen
 • ett ökat antal individer ska påbörja aktiviteter inom Samordningsförbundet eller andra projekt
 • alla individer ska ha kännedom om och ges möjlighet till stöd och insatser som kan underlätta för att individen ska kunna återfå sin förmåga till egenförsörjning.

Kontaktpersoner

Elisabeth Ekman
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan     

pdfGodkännande  

Informationsbroschyr     

Dokument     

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb