En ingång

Ett metodutvecklingsprojekt vars syfte är att arbeta fram en modell för integrerad samverkan. Genom samlokalisering av huvudmän och att rätt aktörer bjuds in samordnas stödet. Det förenklar individens väg till rätt aktör, myndighet och ger möjligheter för resurssamverkan och lärande aktörer emellan. Målet är att främja individens hälsa och utveckling mot självständighet och egenförsörjning genom att utgå ifrån den enskilda personens förutsättningar och perspektiv.

Projektägare

Linköpings kommun: Jobb- och Kunskapstorget som är en del av Utbildningskontoret

Kontaktpersoner/Projektledare

Aina Mattsson Almberg
Projektledare
013-294783
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


För kontakt gällande deltagande:
Öppettider: måndag- fredag kl. 10-16, obs. stängt fredagen den 23 december
Besöksadress: Nygatan 19 (plan 1), 582 19 Linköping
013-20 73 04
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressenter/Målgrupp

Målgrupp

I det breda perspektivet är målgruppen arbetslösa individer mellan 16 och 29 år. Målgruppens gemensamma nämnare är att de är i behov av stöd från två eller flera av de samverkande myndigheterna för att nå målet om egenförsörjning (arbete eller studier).

Intressenter
 • Huvudmän: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt Kinda, Linköping och Åtvidaberg kommun.
 • Andra inbjudna aktörer som berör målgruppen.
 • Målgruppens individer

Bakgrund

Hos huvudmännen finns ett gemensamt ansvar att lämna kvalificerat stöd till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att utveckla en god samverkan mellan handläggare/aktörerna är det möjligt att korta ned processtiden och öka möjligheterna till en bättre livssituation för individer med behov av stöd från fler än en handläggare/aktör. För att underlätta det samarbetet skapas en insats med handläggare från respektive huvudman som är samlokaliserade. Istället för att individen träffar en handläggare/aktör i taget, och får insatser som sker stegvis, kan personen nu få relevanta insatser parallellt koordinerade. Individen får en överblick av de insatser som är aktuella för att lättare komma ut på arbetsmarknaden. Tanken är att möta behovet av insatser och stödåtgärder för arbete, sysselsättning och försörjning på individnivå vilka kräver insatser från fler än en huvudman på ett samlat sätt.

Syfte

Avsikten är att arbeta fram en modell för integrerad samverkan för individer mellan 16 och 29 år och som är i behov av ett samordnat stöd av arbetslivsrehabiliterande insatser inför egenförsörjning. Centralt i modellen är att individen ska ges möjlighet att styra sin process mot arbete eller studier. Modellen ska fungera som ett nav och komplement till de ordinarie verksamheterna genom handläggarnas/aktörernas samlade erfarenhet och kunnande. Respektive verksamhets verktyg, insatser, bedömningsinstrument och liknade ska genom integrerad samverkan nyttjas effektivare.

Mål

Det övergripande målet är att utveckla ett arbetssätt som främjar individens hälsa och utveckling mot självständighet och egenförsörjning, utifrån individens förutsättningar.

Samverkansmål för myndigheterna är:
 • gemensam träffsäker handläggning som ska leda till en gemensam handlingsplan för individen
 • ett förstärkt kunskapsutbyte mellan de aktuella myndigheterna
 • ett underlättande av flerpartsamtal
 • en ökad förståelse för andra myndigheters uppdrag
 • att planeringen alltid ska utgå ifrån den enskilda individens förutsättningar och perspektiv.

Organisation

En ingång bemannas med personal från huvudmännen, motsvarande 1 årsarbetare per huvudman, som arbetar i team.

En ingång bedrivs i egna lokaler centralt i Linköping, där individen snabbt kan komma i kontakt med de kompetenser och insatser som är aktuella.

Uppföljning/utvärdering

 • Månadsuppföljning
 • Registrering av deltagare och aktiviteter i SUS.
 • Redovsining  till årsredovisning.
 • Utvärdering sker kontinuerligt under hela projekttiden genom lärande utvärdering, vilket innebär en kombination av kvalitativa och kvantitativa studier för att fånga och utvärdera effekter och processer på individ-, medarbetar- och organisationsnivå. Detta sker genom Följeforskning av En Ingång.

Dokument

pdfProjektansökan
pdfStyrelsens godkännande
pdfBildspel 20150602
pdfGoda exempel 20160518
pdfArbetsrapport 2
pdfUppföljning En ingång SUS 2016-2017
pdfFöljeforskning En ingång, slutrapport

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb