Intensivteam – mot Arbete/ Sysselsättning - Kinda/Åtvidaberg

Intressenter
Kinda och Åtvidabergs kommuner, Landstinget i Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Intresseföreningarna.

Bakgrund
Efter att ha ingått projektet SaminförA i 2 år, vill vi gå vidare och utvecka stödet som den enskilde behöver i sin närmiljö.
I de uppdrag som neuropsykiatriska stöd teamet ( NPS) och stödteam psykiatri har idag så möter vi personer med ett mycket skiftande behov av insatser. Vissa står mycket långt ifrån arbetsmarknaden, andra har förutsättningar för att kunna klara arbete. Vi arbetar både i personens hemmiljö och i  närmiljön  med olika och individuellt utformade insatser. Eftersom det är livslångt funktionshinder behöver många regelbundna, långvariga, men inte alltid så täta kontakter.

Till NPS teamet är det idag stor efterfrågan för att få insats. Idag har Stödteam psykiatri och NPS teamet tillsammans 270 klienter som får någon form av insats från oss. Det vi  märkt, är att det är svårt att kombinera  strukturerade/ regelbundna möten med det mer intensiva och flexibla stöd- både gällande - tid och rum - som ofta behövs för de personer som nyligen utretts och fått sin diagnos, och som har en önskan att komma ut på arbetsmarknaden.  Vi skulle vilja pröva och utveckla ett arbetssätt med ett mera intensivt och flexibelt stöd för att kunna tillvarata den utvecklingspotential och önskan som finns hos många av de vi ger stöd att få vara ”en del av samhället”

För att göra detta skulle vi vilja skapa ett Intensivteam med uppdrag och focus på att  motivera, att planera, att coacha och att möjliggöra för den enskilde att  komma iväg till någon form av arbete/sysselsättning.

Syfte
Syftet är att genom ett flexibelt och intensivt  stöd  till den enskilde i vardagen ge så goda förutsättningar som  möjligt  till kunna få pröva önskat arbete/ sysselsättning. Teamet behöver då arbeta i nära samverkan med Jobbtorgett/ Steget och FK och Af mfl.

Mål
Att fler personer med psykiska/neuropsykiatriska  funktiosnedsättningar ska kunna komma ut på arbetsmarknaden,  i ordinärt arbete,  praktikplatser eller studier.
Målet är att 80% av de som intensiv teamet arbetar med ska få arbete/sysselsättning.
Att minska tiden från avslutad  utredning till start av stödinsatser.
90% ska kunna erbjudas tid inom en vecka från det att de aktualiserats hos intensiv teamet
Se SaminförAs mål


Organisation
Verksamhete ska organisatoriskt tillhöra Leanlink Råd & Stöd psykiatri, för att kunna ha ett nära samarbete med nuvarande stödteam.

En nära samverkan med Steget, Jobbtorget, öppenvårdsteamen, NPU, FK och AF är en förutsättning för att projektet ska lyckas.
Nuvarande verksamhet kommer att bidra med ca 1,5 tjänst.
Teamets uppgift är inte att skaffa fram arbetsplatser utan det skulle fortsättningsvis ligga på Jobbtorgets coacher.

Intesivteamet ska vara ett  litet team bestående av totalt 3,5 årsarbete där verksamheten genom omfördelning av befintliga resurser bidrar med 1,5 årsarbetare.

Blanketter & dokument

pdfProjektansökan

Styrelsens godkännande

pdfBroschyr

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb