Komhall i Kinda

Uppstart av verksamhet som genom praktisk sysselsättning får fler individer, som står utanför arbetsmarknaden med behov av aktiviteter och rehabiliterande insatser samt nyanlända med behov av språkträning, att nå egen försörjning genom arbete, utbildning eller företagande.

 Projektägare

Kinda kommun: arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI)

Kontaktpersoner/Projektledare

Liselotte Böhm
Projektledare
070-361 91 13
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ann Sellbrink
Projektassistent/administratör
0494-194 58
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressenter/Målgrupp

Mållgrupp

Individer som står långt från arbetsmarknaden med behov av rehabiliteringsinsatser och arbetsträning för att nå egen försörjning.

Individer anvisas/remitteras till Kinda kommuns arbetsmarknadsenhet från arbetsförmedling, socialförvaltningens försörjningsstöd, försäkringskassan alternativt region Östergötland.

Intressenter
 • Individer som är motiverade till praktiska aktiviteter för att nå egen försörjning
 • Nyanlända flyktingar som har behov av språkträning i svenska
 • Arbetsförmedling Försäkringskassa Region Östergötland Kinda kommun som organisation: inklusive Socialförvaltningens försörjningsstöd samt Arbetsmarknads- och integrationsenheten
 • Lokala politiker
 • Fackliga organisationer

Bakgrund

Genom att bygga upp en kommunal praktisk verksamhet inom arbetsmarknadsenheten kan ”riktiga jobb” skapas. Nuvarande aktiviteter kompletteras med en praktisk verksamhet där deltagarna kan få en kontinuitet i vardagen, en meningsfull sysselsättning och därigenom utveckla svenska språket, den sociala interaktionen och arbetsförmågor.

Uppgifter såsom skötsel och katalogisering av kommunens förråd och återvinning/recycling av inventarier, skötsel av kommunens fordonspark, inspektion och skötsel av kommunens vandringsleder. Ytterligare uppgifter är skötsel av strandnära områden, sömnaduppdrag, skolans NTA-låder, enklare vaktmästarsysslor som ger ökad kvalitet i verksamheten etc. Det finns även uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen som ger direkta kopplingar till övrigt föreningsliv. I denna form av verksamhet planeras att det alltid ska finnas handledare som ger stöd och coachar deltagarna, ger instruktion, motiverar för ökad insikt om arbetsförmåga och självförtroende i processen att komma vidare till egen försörjning.

Syfte

Genom att kommunen tar ett aktivt ansvar att arbeta upp en kommunal praktisk verksamhet för individer som står långt från arbetsmarknaden. Då blir kommunen som är en av kommunens största arbetsgivare, en stark samverkanspart för andra myndigheter inom Samordningsförbundet.

 • Förstärkt samordning mellan parterna som ger effektivitetsvinster genom att, anvisningar inkluderar ett specifikt uppdrag. Uppföljning och kontinuerlig dialog mellan berörda parter gynnar individen.
 • Syftet är att skapa mer flexibla anställningsformer som stimulerar individer att nå egen försörjning.
 • Projektet syftar även till att stimulera integrationsarbetet i Kinda kommun.

Mål

 • Skapa en mer effektiv struktur mellan myndigheterna, där varje myndighet och kommunal verksamhet ingår i en helhet.
 • Strukturen och dess innehåll i den praktiska verksamheten blir en länk i en större kedja som stödjer individens motivation- och utvecklingsprocess för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.
 • Praktisk verksamhet ökar individers motivation, möjligheter och förutsättningar att komma i egen försörjning i form av anställning, utbildningen eller eget företagande.
 • En hållbar kommunal praktisk verksamhet som stimulerar arbetsträning och sysselsättning på väg till egen försörjning.
 • Skapa en hållbar flexibel metod för validering av reell kompetens tillsammans med Lärcentrum och Nationellt valideringsforum.
 • Skapa en modell för att växla försörjningsstöd till lön vid bidragsanställningar.
 • Projektet ska ge socioekonomiska vinster för samtliga parter i förbundet.

Styrning

Styrgrupp

Samordningsförbundet Centrala Östergötlands beredningsgrupp

Lokal resursgrupp

Liselotte Böhm, projektledare AMI, sammankallande

Gunilla Andersson, chef AMI

Robert Seidlitz, handledare AMI

Lena Hedesand Rahmberg, chef IFO

Karin Sköld, chef Arbetsförmedlingen

Roger Rydström, Socialnämndens ordförande

Representant, Försäkringskassan

Rehabsamordnare, Vårdcentralen, Kisa

Ingela Brixlin, facklig representant

Adjungerade:

Claes-Göran Blixt, AMI, arbetsmarknadssamordnare

Mattias Nilsson, Kinda kommun, utvecklingschef

Referensgrupp

Chefer och arbetsledare inom kommunens förvaltningar

Fackliga representanter

Uppföljning/utvärdering

 • Uppföljning kommer att ske genom avstämning mot projekt- och tidsplaner med stöd av extern utvärderare. Intervjuer och enkäter genomförs 2 gånger per år med deltagare, personal och intressenter.
 • Utifrån utvärderingarna arbeta med förbättringsarbete. Deltagare som kommer att anvisas till den praktiska verksamheten kommer att registreras i kommunens uppföljningssystem inom arbetsmarknads- och integrationsenheten har och är kopplat till SKL:s Kolada.
 • Månadsuppföljning, redovisning i SUS och till årsredovisning.

Implementeringsplan

Projektet har stora förutsättningar att permanentas i kommunens ordinarie verksamhet, då den redan under projektperioden kommer att inkluderas som en viktig insats i den befintliga verksamheten.

Artiklar

pdfVimmerby tidning/ Kindaposten 20 maj 2016
pdfCorren 25 november 2016
pdfVimmerby tidning/ Kindaposten 24 mars 2017
pdfAffärsliv 26 maj 2017
pdfKyrknytt våren 2017

Dokument

pdfProjektansökan
pdfStyrelsens godkännande
pdfInformationsbroschyr deltagare
pdfInformationsbroshyr handläggare
pdfPresentation av projekt Komhall i Kinda den 24 maj
pdfUppföljning Komhall i Kinda SUS 2015-2017

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb