Mera Koll

Målet är att via samverkan öka förutsättningarna för gymnasieelever på IVAS med en diagnos inom AST (Autismspektrumtillstånd) att delta och närvara i skolan, samt att efter gymnasiet ha en plan för framtiden, där eleven, efter sin förmåga, finns i ett socialt sammanhang och blir en del av samhället. Det sker genom att implementera samverkansmodellen från projektet Koll på läget (genomföra funktionsbedömningar, framtidsmässa, Övergripande samtal (ÖS) och framtidssamtal).

Projektägare

Utbildningskontoret Linköpings kommun

Kontaktpersoner

Emma Trofast
Projektledare
IVAS/Birgittaskolan Klostergatan 49, 581 81 Linköping
070-542 12 13

Intressenter/Målgrupp

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Linköpings kommun (Utbildningskontoret, Jobb och kunskapstorget, Socialkontoret LSS, Socialpsykiatri), Region Östergötland (vuxenhabiliteringen), Gymnasieelever med en diagnos inom AST (Autismsspektrumtillstånd) på IVAS/Birgittaskolan.

Bakgrund

Mera koll vill tillvarata de goda erfarenheterna från projekt Koll på Läget men också utveckla mot en ny målgrupp där behoven till viss del är desamma men där det också finns väsentliga skillnader jämfört med Koll på Lägets målgrupp. Projektet Koll på Läget riktade sig mot särskolans elever och deras övergång från gymnasiet till vuxenlivet och avslutades årsskiftet 14/15. Resultatet av projektet var positivt från alla intressenter och samverkansmodellen implementerades i den ordinarie verksamheten. Behoven som kunde identifieras hos individerna inom särskolan har också identifierats hos eleverna med en AST-diagnos (Autismspekrum tillstånd). inom verksamheten IVAS/Birgittaskolan.

De senaste åren har man sett en markant ökning av elever inom målgruppen och elevantalet på IVAS ökar varje år. Man ser också en ökning av kombinationer av diagnoser/problematik som ångest, depressioner, självskadebeteenden och hemmasittarproblematik.

2011 kom en ny läroplan för gymnasiet. Den nya läroplanen där kraven höjts inom de områden elever med autismspektrumdiagnoser generellt har svårt för, gör att färre elever klarar kraven för gymnasieexamen. Detta ställer nya krav på hur skolan behöver utformas och hur eleverna behöver förberedas inför vuxenlivet. Det betyder att det behöver finnas fler vägar för elever med AST-problematik för att kunna gå vidare mot studier, praktik, arbete eller annan sysselsättning.

Syfte

Att pröva och anpassa erfarenheter av samverkansmodellen från projektet ”Koll på läget” mot ny målgrupp och involvera nya intressenter. Att utveckla nya rutiner för att möta behoven hos målgruppen för att underlätta övergången från gymnasieskola till vuxenliv.

Mål

Målet är att via samverkan öka förutsättningarna för elever att delta och närvara i skolan, samt att efter gymnasiet ha en plan för framtiden, där eleven, efter sin förmåga, finns i ett socialt sammanhang och blir en del av samhället.

Organisation

Styrgruppen består av Samordningsförbundets beredningsgrupp. Projektledare och pedagog 100% är Emma Trofast, Gertrud Dahl arbetsterapeut 100%, Tony Gran kurator 50% samt Psykolog Carina Udd vid behov.

Uppföljning/utvärdering

  • Månadsuppföljning.
  • Redovisning i SUS och till årsredovisning.
  • Rapport när projektet avslutas.

Implementeringsplan

Framarbetande av metoder som senare kan bäras upp av ordinarie verksamheter.

Dokument

pdf Projektansökan
pdfStyrelsens godkännande
pdfInformationsbroschyr
pdfRapport 2015_09
pdfRapport 2
pdfMera Koll, slutrapport
pdfUppföljning Mera koll SUS 2015-2017

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb