Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga

Att tidigt identifiera individer i riskzon för ohälsa, långtids sjukskrivning, långvarig försörjningsstöd/ arbetslöshet eller utanförskap.

Intressenter

Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialkontoret.

Bakgrund

Under snart fyra år har projektet Förstärkta Resursteam pågått. Behoven av samverkan mellan aktörerna har ökat sedan starten 2008, då befolkningsunderlag och dess behov har förändrats. Under de två första åren har endast Skäggetorp haft ett förstärkt team, där också Socialkontoret och Arbetsförmedlingen medverkat. Sedan hösten 2011 finns Socialkontoret även med på Berga och Ryd och en tendens till en förbättring av hälsotalen har noterats under våren 2012.

I Skäggetorp har också projektet ”Ett friskare Skäggetorp” drivits av Samordningsförbundet, med mål att finna alternativa arbetssätt för att stödja individer att ta ett eget aktivt ansvar för sin hälsa. Dessa arbetssätt behöver under nästa år permanentas i Skäggetorp, genom att involvera föreningar lokalt (ex Korpen). Med lärdom av projektet ”Ett friskare Skäggetorp” vill styrgruppen även applicera detta arbetssätt i Berga och Ryd.

Syfte

Organisationsnivå:
Att skapa en modell för ett gemensamt samordningsteam på de tre enheterna. Ett samordningsteam i de tre stadsdelarna är möjligt om en standardiserad metodutveckling kommer till stånd. En standardiserad metodutveckling medför en kvalitétsökning i det hälsofrämjandearbetet samt i det förebyggande arbetet med att minska utanförskap i olika sociala sammanhang.

Syftet är också att handläggarna ska få kunskap om och förstå varandras uppdrag samt skapa en arena för gemensamma möten och nätverk även med andra lokala aktörer.

Individnivå:
Att tidigt identifiera individer i riskzon för ohälsa, långtidssjukskrivning, långvarigt försörjningsstöd, långvarig arbetslöshet eller utanförskap.
En metodutveckling bidrar till att individen får tillgång till individuella insatser från samtliga parter samtidigt som personen ingår i ett sammanhang. Detta kan skapa förutsättningar för individen att uppnå större delaktighet och redskap att kunna påverka den egna hälsan samt att på sikt komma till egen försörjning.

Syftet är också att resursteamssamordnaren ska fungera som koordinator i individarbetet samt att skapa en arena för gemensamma möten. Under projekttiden är resursteamsamordnaren projektledare.

Mål

  • Skapa förutsättningar för tidiga och gemensamma möten i individärenden
  • Alla sjukskrivna ska ha fått kontakt med samordningsteamet senast efter 35 dagar
  • Utveckla en sammanhållen processkedja som skall optimera förutsättningarna för individen.
  • Utveckla gemensam arbetsmodell
  • Öka effektiviteten, kvalitén i arbetet samt skapa möjligheter för utökat erfarenhetsutbyte
  • Säkra och ändamålsenliga sjukskrivningar
  • Aktivt deltagande från individerna i sin rehabilitering
  • Ge verktyg till ökad empowerment (egenmakt bl a över sin hälsa)


Organisation

Primärvården i Landstinget är projektägare

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb