Snacka sig ur

Syfte att arbeta fram en ny typ av språkfrämjande insatser som kan göra deltagarna mer anställningsbara och så en bättre förmåga i svenska språket genom praktik. För Nysvenskar som ej kunnat tillgodo göra sig svenska språket, trots olika insatser.

Intressenter

Linköpings kommun genom Socialnämnden och Bildningsnämnden samt Arbetsförmedlingen i Linköping

Bakgrund

Under hösten 2010 och våren 2011 har Socialkontoret börjat anvisa ett allt större antal personer till Jobbtorget, med målet egen försörjning/arbete, och som tidigare varit anvisade till skolformen Svenska för invandrare (SFI) som ”krav” för att vara erhålla för försörjningsstöd. I anvisningarna står ofta att personen inte längre är aktuell för SFI, dels att antalet lagstadgade timmar (525 timmar) är förbrukade och/eller att personen inte längre gör framsteg. I anvisningarna anges ofta, att personen är i behov av tolk för att kunna förstå/göra sig förstådd, som information till Jobbtorget. Jobbtorgets arbetsmarknadskonsulenter anger att det, utöver brister gällande kommunikation i det svenska språket, ofta handlar om personer som har en lägre grad av motivation och ibland har problem med att förstå vilka krav som ställs när det gäller att vara aktivt arbetssökande. Vid kontakter med Arbetsförmedlingen i Linköping (Af) ges en samstämmig beskrivning av problematiken, både från handläggare och sektionschefer.    

Här talas om problem att få till stånd möten med individen, att kommunicera med och vara personen behjälplig att hitta och söka lediga arbeten. Ofta gör handläggare bedömningen att personen ”inte står till arbetsmarknadens förfogande” p.g.a. brister i och förståelse av det svenska språket. Af har svårt att bedöma anledningen till att de som bedöms som ”språksvaga” inte har kommit längre i sin språkutveckling trots att man har deltagit i all SFI-utbildning som man har rätt till. Af konstaterar att bristande språkkunskaper är ett stort hinder för att komma ut på arbetsmarknaden. Man kan t.o.m. ha en gångbar utbildning som undersköterska men man har inte förmågan att kommunicera och blir då inte aktuell för en anställning. En insats där man får träna på att kommunicera i reell miljö och där det för vissa med en gångbar utbildning finns en ”morot” att bli mer anställningsbar är säkerligen en nödvändig insats för dessa grupper. Får man möjligheten att utveckla sin kommunikativa förmåga så har dessutom en fördel med att vara 2-språkig vilket ökar anställningsbarheten avsevärt.

Personerna som anvisas till Jobbtorget placeras i våra ordinarie insatser, ofta med negativt resultat för den enskilde, då denne inte kan tillgodogöra sig insatsen p.g.a. att den inte förstår språket eller kan kommunicera på ett tillfredställande sätt. Jobbtorget står tillsammans med arbetsförmedlingen i Linköping smått maktlösa inför denna ”nya” målgrupp och saknar erforderliga insatser för att kunna få ut personen i befintliga insatser och, på sikt, egen försörjning genom arbete. En uppskattning över antalet personer som tillhör denna målgrupp är att Socialkontoret i Linköping beräknar att man har mellan 100 – 150 personer som väntar på anvisning till Jobbtorget, på Arbetsförmedlingen anges ”många hundra” (det kan antas att många av ovan nämnda antal från Socialkontoret ingår i Arbetsförmedlingens beräkning). Jobbtorget har i dagsläget ca 80 personer, anvisade från socialkontoret, som kan räknas till målgruppen, också de inskrivna på Arbetsförmedlingen. 2010 avslutades 319 personer sin flyktingintroduktion i Linköping varav 18% endast nått steg 1 (SFI A och B1) eller ingen nivå alls i SFI-trappan. Ytterligare 43% hade vid avslutad introduktion nått steg 2 (SFI B3 och SFI C), d.v.s. att de ej nått uppsatta mål som är att klarat nivå D i SFI. Av dessa 319 avslutades ett antal till arbete eller studier men 213 av de 319 var ej i egenförsörjning efter introduktionstidens slut. Socialkontoret gör bedömning att många av dessa kommer att söka (eller redan sökt) försörjningsstöd.

Syfte

Snacka sig ur är i grunden ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att arbeta fram en ny typ av ”språkbefrämjande insats” för grupper som inte kan tillgodogöra sig ordinarie utbildningsinsatser eller inte längre gör framsteg. Projektet syftar till att göra deltagarna mer anställningsbara och att de framledes, med en förbättrat kommunikativ förmåga i svenska, kan komma att kunna tillgodogöra sig andra arbetsmarknadspolitiska verktyg som arbetsfömedling och kommunens Jobbtorg förfogar över. Andra fördelar som kan ses är att deltagarna också kan tillgodogöra sig information från övriga delar av samhället samt att, med en ökad kommunikativ förmåga, kunna ta del i samhällsgemenskapen där talat språk (svenska) är en nyckel.

Det som kommer att genomsyra verksamheten är att deltagarna ges möjlighet att träna sin kommunikativa förmåga i, och till, olika steg. I ett första steg att ingå i en mindre grupp och tillsammans med andra och ”kommunikatören” uppnå en nivå, ett nästa steg, då att kunna ta del av föreläsningar, studiebesök och ”samhällsinformation” och tillgodogöra sig den delen. För att i ett sista steg kunna gå ut i en praktik där huvudsyftet är att fortsatt träna sig i och bli bättre på att förstå och kommunicera på svenska. Detta sammanvävt i en schemalagd verksamhet, där man dagligen träffar andra och får en möjlighet att lyssna på andra, tala själv och med det bli stärkt, både i språk och när det gäller självkänsla. Det är av största vikt att språkfokuset behöver kompletteras med att skapa en känsla av ”jag kan”.

Mål

Målet är att 75% av anvisade deltagare efter insats skall kunna gå vidare i egenförsörjning eller av arbetsförmedlingen bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande (då enligt att kunna skrivas in som öppet arbetssökande och kunna tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens och Jobbtorgets arbetsmarknadsinsatser). Volymmålet är beräknat till 60 deltagare per kalenderår med löpande intag. Deltagare kan anvisas från Jobbtorget, Arbetsförmedlingen och från övriga kommuner ingående i samordningsförbundet. Projektet är även öppet för Försäkringskassan och Landstinget i Östergötland att anvisa deltagare till.

Kontaktperson

Mohammed Abdigani
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
013 – 26 35 37

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande  

pdfInformationsbroschyr

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb