START

Ett metodutvecklingsprojekt där Samordningsförbundet Centrala Östergötland siktar på att ge projektdeltagarna meningsfulla administrativa arbetsuppgifter, på det egna kansliet och hos förbundets insatser, med möjligheten att anpassa arbetsplatsen efter deltagarnas individuella förutsättningar.

Projekttid

Start: 2014-07-01 Slut: 2015-12-31

Projektägare

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Kontaktperson


Mattias Bergström
Projektledare
Samordningsförbundet i Centrala Östergötland, Platensgatan 5A, 582 20 Linköping
0706-85 13 13
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressenter/målgrupp

Intressenter utgörs av förbundets huvudmän: arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Kinda, Linköping och Åtvidabergs kommuner och Region Östergötland.

Målgruppen är personer med 25 % arbetsförmåga och som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid.

Bakgrund

Individer med 25 % arbetsförmåga är en arbetskraftsresurs som oftast inte nyttjas. Få arbetsgivare erbjuder tjänster på 25 % vilket gör det svårt för personer som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid att återetablera sig. Samordningsförbundet Centrala Östergötland menar på att det finns en trötthet hos målgruppen i att utredas och ingå i diverse åtgärder. Med START testas hypotesen att individen blir starkt motiverad av att erbjudas en faktisk anställning med meningsfulla, riktiga arbetsuppgifter, där de samtidigt har stort inflytande över sin egen process.

Syfte

Syftet med projektet är att testa hur det går till att i praktiken anställa sammanlagt fyra personer med 25 % arbetsförmåga och på samma gång undersöka vad för möjligheter och utmaningar som ligger i att erbjuda personer i målgruppen möjligheter till anställning redan från första dagen.
En förhoppning med projektet är även att bidra med kunskaper om hur huvudmännen kan minska totala kostnader kring välfärdskonsumtion hos målgruppen. Att erbjuda de personer som ingår i projektet möjlighet till anställning och arbetsgemenskap är naturligtvis också viktigt.

Mål

Delmål/kortsiktiga mål
 • Att erbjuda projektdeltagarna i START anställning med meningsfulla, riktiga arbetsuppgifter.
 • Hitta metoder för att erbjuda deltagarna kompetent, individuellt stöd på arbetsplatsen men också för förändringar i livet utanför arbetsplatsen.
 • Att bidra med kunskaper om hur huvudmännen kan minska totala kostnader kring välfärdskonsumtion hos målgruppen.
 • Att inspirera huvudmännen att göra en förändring för gruppen med 25 % arbetsförmåga utifrån den kvalitativa studie som görs av projektet.
Långsiktiga mål
 • Att fler medborgare i målgruppen får möjlighet till anställning.
 • Att projektdeltagarna (de som valt att vara kvar) har en tillsvidareanställning i vilken de känner stöd och trygghet och har möjlighet till utökning av tid utifrån individuella möjligheter.
 • Att projektdeltagarnas tjänster är självförsörjande genom att projektdeltagarna arbetar med administration inom projekt/insatser hos samordningsförbundet eller andra aktörer.
 • Att bidra till att totala kostnader kopplat till välfärdsapparaten minskar.
 • Att stötta huvudmännen att arbeta på alternativa sätt med målgruppen.
 • Att bidra till förändrad samverkan mellan huvudmännen.

Organisation

Resurser till att genomföra projektet består av intern och extern utbildning, handledning och stöd från främst projektledare och annan kanslipersonal hos SCÖ, men både arbetsförmedlingen och försäkringskassan bidrar indirekt genom diverse stödfunktioner till deltagarna samt genom lönebidrag till arbetsgivaren.
Projektledare för START har haft kontakt med handläggare på arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Projektledaren har även haft uppföljningssamtal med respektive deltagare, oftare i början och därefter mer sällan men aktivt vid behov.

Uppföljning/utvärdering

 • Månadsuppföljning, redovisning i SUS och till årsredovisning.
 • En rapport ska tas fram genom att en kvalitativ studie genomförs. Studien ska vara inriktad på att synliggöra de utmaningar och framgångsfaktorer i genomförandet av projektet. Detta görs dels genom att återge erfarenheter som samlats under projektets gång gällande ”det samarbete som skett mellan huvudaktörerna” under projektets processgång, och inte minst genom att återge deltagarnas upplevelse av att vara del av START.
 • Socioekonomisk studie.

Implementeringsplan

Att presentera metoden för samtliga huvudmän och verka för att fler individer i målgruppen kan erbjudas anställning i offentlig såväl som privat sektor.

Dokument

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb