STEGET till arbete - förlängning

Syfte att avgöra om det finns arbetsförmåga för medborgare som står långt från arbetsmarknaden.

Projektägare

Linköpings Kommun.

Projektledare

Christina Ross

Intressenter

Linköpings kommun, Kinda kommun, Åtvidabergs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget.

Bakgrund och nuläge

Projektet Steget tillkom utifrån bl. a erfarenheter av handlingsplanssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa påvisade att personer som varit borta länge från arbetsmarknaden och framför allt personer med psykisk sjukdom visat på stort behov av förberedande insatser, att få pröva sin förmåga och få den bedömd för att kunna gå vidare i processen mot egenförsörjning. Bedömnings perio-den behövde vara längre än vad handlingsplanssamverkan mellan AF och FK kunde tillåta. Projekt Steget har i varit i full drift sedan februari 2010 och har bekräftat behoven som påvisats i handlingsplanssamverkan.

Verksamheten och resultatet för 2010 finns beskrivet i årsredovisningen. Kortfattat kan man konstatera att fastställda volymtal är uppfyllda, dvs. 42 personer har ge-nomgått bedömning och 50 % har kunnat gå vidare i arbetslivsinriktade rehabiliter-ing. Deltagarnas mer subjektiva utvärderingar vittnar om ökad självinsikt och själv-känsla samt ökad motivation för fortsatta insatser. Uppföljningar bland remitterande myndigheter påvisar även att projektet bedöms som oerhört professionellt genomfört.

Vid en analys av resultatet hittills har följande avgörande framgångs- och kvalitets-faktorer kunnat identifieras

 • Det finns legitimitet hos samtliga huvudmän och organisationer
 • Bedömningen överprövas inte av någon myndighet eftersom alla varit invol-verade i framtagandet av modellen
 • Bedömningen är neutral i förhållande till de olika myndigheterna, eftersom Steget inte ”ägs av ” någon enskild myndighet
 • Projektet har utvecklat ett gott samarbete med alla berörda parter
 • Uppdraget gentemot individ är avgränsat både i tid och insats. Det visar där-igenom snabbt på individens arbetsförmåga eller brist på dylik och vad som behöver följas upp av remitterande instans.
 • Strukturen med samtal, gruppverksamhet och observation bildar ett gediget underlag för bedömning.
 • Personal och projektledning har djup arbetsterapeutisk kompetens både med somatisk, psykiatrisk och neuropsykiatrisk inriktning
 • Projektledningen har visat på osedvanlig god förmåga att driva utvecklings-arbete

Syfte

Ursprungliga syften med projektet Steget är

1. att individer som i dag står långt från arbetsmarknaden, ska få sin arbetsför-måga kartlagd och därigenom få förutsättningar att närma sig arbetslivet ge-nom att stärka och medvetandegöra sina egna resurser, samt
2. att föra ut den kunskap som förskaffats inom verksamheten vidare till Sam-ordningsförbundets fyra huvudmän.

Nuvarande projekttid är fastställd till två år och det är i nuläget enbart 4 månader kvar. Eftersom projektet har varit så framgångsrikt är det av största vikt att det kan implementeras i reguljär verksamhet. Det tillgodoser stora behov i samtliga organisationer. En förlängning av projekttiden är avgörande för att kunna fördjupa de vunna erfarenheterna och ha möjlighet att arbeta in verksamheten rent budgetmässigt i varje berörd myndighet. Se syfte nummer två ovan!

Under projekttiden har det dessutom tillkommit två nya kommuner, Kinda och Åtvidaberg. De har ännu inte haft möjlighet att delta i tillräcklig omfattning i projektet för att kunna dra slutsatser och verka för en implementering.

Under förlängningstiden skulle man även kunna se om det finns några naturliga kopplingar mellan Steget och Linköpings kommuns nystartade utredningsfunktion. Under förlängningstiden bör en arbetsgrupp tillsättas med ett specifikt uppdrag att utreda dessa kopplingar. Det är i nuläget svårt att tydligt kunna beskriva dem efter-som utredningsfunktionen ej är i full drift ännu. Linköpings kommuns utrednings-funktion har dessutom en tydlig begränsning eftersom den riktas till försörjnings-stödstagare i Linköping och därmed per automatik inte fritt kan disponeras av samt-liga myndigheter och kommuner.

Det framgångsrika arbetet i Steget har uppmärksammats av projekt SaminförA. Projektet SaminförA har påvisat behov av ytterligare insatser för individer i anslut-ning till att den neuropsykiatriska utredningen avslutas. En insats via Steget skulle tydliggöra individernas möjligheter och behov av ytterligare insatser för att gå vida-re. Det blir också en naturlig kedja av individanpassade insatser inför att arbetslivsin-riktade åtgärder blir aktuella.

Steget har i den nuvarande omfattningen och organisationen haft svårigheter att låta språksvaga personer och personer som ej fungerar i grupp kunna ingå i tillräcklig omfattning. Verksamheten bygger initialt mycket på aktiviteter i grupp och dessa blir även en del i både den personliga utvecklingen och i bedömningen. För att kunna möta ovanstående grupper och tillgodose deras behov av verksamhet, som kräver mer fokus på individbasis, förutsätts att både projektet förstärks och förlängs i tid.

Mål

Projektets ursprungliga mål

 • Individen ska gå få sin aktuella arbetsförmåga kartlagd
 • Minst 50 % av deltagarna ska gå vidare i fortsatta arbetslivsinriktade insatser

Vid en förlängning av projektet föreslås att målen omformuleras enligt nedan

 • Individen ska gå få sin arbetsförmåga kartlagd
 • Minst 50 % av deltagarna ska gå vidare i fortsatta arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser insatser

Organisation och verksamhetsbeskrivning

Projektets ursprungliga organisation förväntas kvarstå med en viss modifiering.

Projektet leds av en projektledare på 100 % som har till uppgift att samordna, utveck-la och följa upp verksamheten.
2 x 100 % arbetsterapeuter med inriktning mot neuropsykiatri, psykiatri och somatik ansvarar för den dagliga verksamheten och genomför arbetsförmågebedömningar.

Som stöd och del i det dagliga arbetet i verkstäder där deltagarna får möjlighet att pröva sin arbetsförmåga finns 2 x 100 % handledare.
Steget fungerar som en kombinerad insats mellan aktiviteter inriktade på personlig utveckling i förhållande till etablering alternativt återetablering på arbetsmarknaden samt bedömning av arbetsförmåga. Deltagande för den enskilde deltagaren sker un-der åtta veckor med möjlig förlängning till tolv veckor. Perioden sammanfattas i en dokumentation av den personliga utvecklingen under tiden, bedömning av arbets-förmågan samt rekommendationer om närmast lämpliga steg i fortsatt process.

Upplägget av verksamheten har självklart under tiden reviderats utifrån vunna erfa-renheter, utvärderingar och individers behov, men i stort förväntas grundmodellen kunna praktiseras under förlängningstiden. Deltagare som kommer att remitteras ur de nya föreslagna målgrupperna kommer att till viss del integreras i grupperna men de kommer att kräva mycket mer individbaserade och anpassade insatser än övriga.

För mer djupgående information om projektets resultat hittills hänvisas till inlämnad årsredovisning 2010.

Projekttid - förlängning
2012-02-01 – 2013- 12-31

Tid och aktivitetsplan

2012-02-01 – 2013-12- 31 Förlängningen av projektet bedrivs enligt utarbetad grundmodell
2012-02-01 – 2013-12 -31 Informationssatsningar inom samtliga myn- digheter som ett led i implementeringen
Verka för att kostnaderna beaktas i myndig- heternas budgetarbete 2013.

Planerad budget

Årsbudgeten för nuvarande projekt är 2 923 526 kr och årskostnaden för förläng-ningen blir 3 757 650 kr.
Se bifogad budget!

Uppföljning

Uppföljning av projektet sker enligt SUS och enligt den gemensamma uppföljnings-modell som finns inom Samordningsförbunden.

Projektets framtid efter avslut

Under förlängningstiden ska projektet aktivt implementeras i ordinarie verksamhet och sträva efter att det beaktas i ordinarie budget fr o m 2014.

Kontaktpersoner

Christina Ross
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
013-262645

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan

pdfInformationsbroschyr     

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb