De 7 konklusionerna

Fragmenterat system – behov av samverkan mellan organisationerna

 • Ingen av förbundets medlemmar har ett tydligt uppdrag att arbeta med de individer som bortprioriteras och riskerar att hamna mellan stolarna.
 • Det saknas en fungerande struktur för samverkan kring dessa individer.
 • Hur organisationerna förhåller sig till varandra är betydelsefullt och har stor inverkan på samverkan kring behovsgrupperna. Därför är det av stor vikt att medlemmarnas personal får tillfällen att mötas och lära känna varandra. Detta bygger upp tillit och kommunikationskanaler över organisationsgränserna.
 • ”Ingen av medlemmarna klarar sig utan den andra” – men, vissa klarar sig bättre.

Begränsade resurser

 • Begränsade resurser och krav på resultat tvingar förbundets medlemmar till renodling i sina uppdrag.
 • Medlemmarna har inte möjlighet att arbeta med alla som har behov av deras tjänster utan tvingas prioritera och sätta begränsande kriterier för vilka som har rätt till deras tjänster.

Bortsortering av målgrupper/behovsgrupper

 • Grupper med störst stödbehov och som bedöms som mest resurskrävande tenderar att sorteras bort av de medlemmar som kan välja målgrupp.
 • Bortprioriterade behovsgrupper hamnar ofta hos någon annan av parterna. De grupper som bortprioriteras av flera parter riskerar att slutligen hamna hos socialtjänsten.
 • Behovsgrupper som nämns som bortprioriterade/bortsorterade är individer som:
  • Inte har rätt till försäkring
  • Inte gör framsteg
  • Saknar arbetsförmåga
  • Är omotiverade

Avlastning

 • Medlemmar som inte kan sortera bort individer hamnar i en situation där de ”sitter med Svarte Petter”, och uttrycker önskan om att bli avlastade genom samverkan med andra aktörer inom välfärdssektorn.
 • Exempel på behovsgrupper som av medlemmarna ses som särskilt utmanade behovsgrupper att arbeta med är:
  • Utlandsfödda med omfattande grundbehov och kognitiva svårigheter där det saknas uppbyggda resurser för att möta behovet.
  • Personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst.
  • Målgrupper med komplex problematik med flera olika aktörer inblandade där ingen aktör har huvudansvaret.
  • Individer med ohälsa vars arbetsförmåga bedöms olika av medlemmarna.

Bristande samsyn

 • Parternas syn på arbetsförmåga är olika. Det är oklart vad det innebär att till exempel ”stå nära arbetsmarknaden”, ”vara job-ready”, ”motiverad”, eller ”anställningsbar”.
 • Bedömningar/skattningar/kartläggningar av individers behov och förmågor ser olika ut mellan parterna, och även mellan olika delar inom en och samma organisation.
 • Det finns en avsaknad av gemensamma bedömningsverktyg som möjliggör samsyn.

Behov av samordning av insatser

 • Det finns ett behov av samordning av aktiviteter och insatser, samt av att parterna säkerställer att det finns insatser som tar vid där andra slutar, och på så sätt möjliggör ett flöde för individen.
 • Det finns ett behov av arbetsträningsplatser i både anpassad och reel miljö, samt sociala rehabiliteringsplatser på olika nivåer.

Bristande kommunikation inom och mellan parterna

 • Okunskap om varandras roller och otydlighet i parternas uppdrag samt utrymme för tolkningar av dessa, både mellan parterna och inom respektive organisation, riskerar att ge negativa konsekvenser på olika nivåer till exempel genom att orsaka konflikter mellan parter, att individen hamnar i kläm, eller att en part tvingas utföra en annans parts uppgift.
 • Behov av uppdateringar om eller hur organisationsförändringar hos andra parter påverkar den egna organisationen, så att man kan agera proaktivt istället för reaktivt.
Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb