Kartläggning och omvärldsanalys

Tips utifrån omvärldsbevakning

Intervju med Niklas Altermark, doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet i podden ”Dagens arena” om ”Avslagsmaskinen”

Ola Florin, Arbetsmarknadedepartementet, om NNS och samordningsförbundens regeringsuppdrag mot våld.

Amy Edmondson om det enklaste sättet att skapa psykologisk trygghet

Arbetsförmedlingen lämnar en andra lägesrapport om lokal närvaro

Kommuner får konkurrera med privata aktörer – "Inte lämpligt"

Matchningsinsatser för personer som nyligen fått uppehållstillstånd

Bakgrund

Uppdraget är ett resultat av en önskan från förbundets medlemmar om att få en gemensam helhetsbild över medlemmarnas organisation och uppdrag kring arbetslivsinriktad rehabilitering.

Uppdragets mål är att arbeta fram en arbetsmetodik och ett årshjul för ett systematiskt kartläggnings- och omvärldsanalysarbete samt att utveckla en digital organisationskarta som visualiserar arbetslivsinriktad rehabilitering hos SCÖ's medlemmar.

Uppdraget påbörjades under hösten 2018 och ingår som en del i ESF projektet Samordningsbron.

Områden

Samordningskartan

Sektoriseringen och professionaliseringen inom offentlig sektor har inneburit att uppdrag såsom arbetsmarknadsinkludering är fördelat på flera olika aktörer och professioner. Vår uppfattning är att det saknas överblick och gemensam karta över hur uppdragen är organiserade och hänger samman. Ambitionen med Samordningskartan är att visualisera vem som gör vad, hur och för vem. 

Kartan ska innehålla olika lager med information om parternas organisationer gällande arbetssätt och insatser, vilka målgrupper de arbetar med, hur in- och utslussningsflöden ser ut inom och mellan organisationerna samt synliggöra samverkan. Ytterligare en del är att sortera ut relevant, befintlig statistik samt presentera den lättillgängligt och begripligt. Kartan ska vara digital och användarvänlig och på sikt kunna kopplas ihop med Insatskatalogen och Välfärdsguiden.  

Målet med Samordningskartan är att visualisera och tydliggöra, öka förståelse för delar, helhet och samband. Vilket i sin tur förväntas leda till mer välgrundade beslut och en ökad samordning av välfärdens resurser.

Under våren 2020 har en prototyp på Samordningskartan tagits fram målet är att publicera ett "faktiskt" verktyg under 2021. Kartan som tas fram gäller för Samordningsförbundet Centrala Östergötlands medlemmar. Det finns en önskan om att även andra förbund ska kunna ansluta sig till kartan men att varje enskilt förbund ansvarar för sitt eget geografiska område.

Vill du veta mer om Samordningskartan?
Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kartläggning

Kartläggningsarbetet har bestått av kartläggning och analys utifrån fem områden:

 • Målgrupp
 • Insatser
 • Arbetssätt
 • Samverkan
 • Kommunikation

Kartläggningen bygger på intervjuer med nyckelpersoner i parternas organisationer. Kvalitativa analyser av intervjuerna resulterade i 7 konklusioner:

 1. Fragmenterat system – behov av samverkan mellan organisationerna
 2. Begränsade resurser
 3. Bortsortering av målgrupper/behovsgrupper
 4. Avlastning
 5. Bristande samsyn
 6. Behov av samordning av insatser
 7. Bristande kommunikation inom och mellan parterna

De sju konklusionerna återfinns även i verksamhetsplanen för 2020 och kommer att följas upp genom nya intervjuer med nyckelpersoner under 2020.

Kartläggningen har även resulterat i deskriptiv data kring parternas organisering och uppdrag gällande arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa kommer att uppdateras och kompletteras under uppdragstiden och målsättningen är att kunna presentera dem i en digital organisationskarta. Målet är att kartan ska synliggöra arbetssätt och insatser, målgrupper, in- och utflöden samt samverkan inom och mellan organisationerna.

Omvärldsanalys

Arbetet med omvärldsanalys har bestått av utbildning i omvärldsanalys, framtagande av en omvärldskarta för SCÖ samt omvärldsspaning genom trendkortsanalys. Under uppdragstiden kommer arbetsgruppen arbeta med kontinuerlig omvärldsbevakning och trendspaning och därmed få underlag för årlig omvärldsanalys.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb