Samma Koll - tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Projektperiod: 2016-08-01 - 2019-12-31

 

Projektet Samma Koll syftar till att skapa rutiner för att redan från tio års ålder identifiera de barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap som vuxna. Projektet har ett uttalat barnfokus.

Målet är att skapa arbetsmetoder för ett förebyggande arbete utifrån barnets situation i hem, skola, sociala nätverk med fler.

Samma Koll strävar efter att på sikt öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan vilket ger eleverna bättre förutsättningar inför framtiden.

Insatsen genomförs i samverkan mellan socialtjänsterna i Åtvidaberg och Kinda kommuner, Region Östergötland och grundskolorna i Åtvidaberg och Kinda. Genom att i projektet skapa tydliga samverkansformer minskar kostnaderna för att reda ut vilken part som ska göra vad, och mer fokus kan läggas på individen så att insatsen blir effektiv.

Syfte

Förebygga utanförskap

Indikationer på att barn och unga löper risk för framtida utanförskap kan vara t.ex. hög skolfrånvaro, svårigheter att nå målen för grundskolan och ett destruktivt beteende. Genom att bygga rutiner för att på ett tidigt stadium identifiera signaler på potentiellt framtida utanförskap kan både individens lidande och samhällets kostnader minimeras.

Projektet Samma koll vill genom tidigt förebyggande arbete, ge varje individ bästa möjliga förutsättningar att nå förvärvsarbete. Genom att lyckas i grundskolan ges barn och ungdomar bästa möjligheterna att klara gymnasieskolan med godkända betyg. Att avsluta gymnasieskolan med godkända betyg är det viktigaste vaccinet mot arbetslöshet.

Genom att skapa förutsättningar för elever att nå målen för grundskolan och nå behörighet till gymnasieskolan ges ökade förutsättningar för ett innanförskap. Om förebyggande arbete kan förhindra utanförskap kommer färre behöva stöd av t.ex. socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården.

Öka kompetensen

Projektet syftar till att öka kompetens kring de möjligheter och befogenheter som besitts av aktörerna kring barn och unga med risk för framtida utanförskap. Genom att känna till vad andra aktörer kan bidra med kan alla ha rätt ställda förväntningar och samarbeta effektivt. Detta når man genom ökad dialog, gemensamma utbildningsinsatser och gemensamma, väl integrerade rutiner.

Vi behöver stärka nätverket runt barnen. Detta vill vi göra genom att fortbilda och höja kompetensen hos personalen i de verksamheter som möter barnen. Men vi vill också stärka det nätverk som står barnet närmast. Genom att öka kunskapen, förmågan och självförtroendet hos vårdnadshavarna ser vi möjligheter att skapa de bästa förutsättningarna för barnet.

Samverkansmodell med barnet i fokus

Utökad Samordnad Individuell Plan, SIP, utifrån barnets behov, där socialtjänst och hälso- och sjukvård är sammankallande, men skolan blir en lika naturlig samverkanspart. Genom samtycke från vårdnadshavare kan samverkan ske och möjliggöra dialog för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnet.

Med fokus på barnet och möjligheterna ges rätt insatser i rätt tid. Genom kunskap om varandras uppdrag och befogenheter så kommer mindre energi gå åt till att reda ut vem som ska göra vad och mer fokus kan läggas på att insatsen blir rätt. Det gemensamma ansvaret behöver bli tydligare! Genom rutiner och genomarbetade metoder för samverkan utvecklas arbetet och verksamheterna och alla blir vinnare. Den löpande förankringen i respektive verksamhet kommer att vara avgörande för resultatet.

Mål

Samverkansmodell – utökad SIP

 • Projektet syftar till att bygga en samverkansmodell för skola, socialtjänst och regionen med barnet i fokus.
 • Projektet syftar till att utveckla rutiner för samverkan och uppföljning.

Minskat utanförskap

 • Projektet syftar till att skapa rutiner för att tidigt identifiera risk för utanförskap och arbetsmetoder för att jobba förebyggande med barnets hela situation utifrån hem, skola och socialt nätverk.
 • Projektet syftar till att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan genom att skapa förutsättningar för en lyckad skolgång.

Ökad kunskap och kvalité

 • Projektet syftar till att öka kunskapen om respektive verksamhets organisation och uppdrag
 • Projektet syftar till att öka kvalitén på arbetet i respektive verksamhet.

Målgrupp

Elever i årkurs 4-9 som löper risk för framtida utanförskap.

Bakgrund

Långvarigt utanförskap är en stor förlust för både den enskilda individen och för samhället i stort. Kan vi tidigare identifiera framtida utanförskap och jobba förebyggande med barn och unga kan vi undvika stora kostnader och minska individens lidande.

Insatsen Samma Koll tar avstamp i de erfarenheter som gjorts inom ramen för projekten Koll på Läget och Mera Koll. De tidigare insatsernas målgrupp var gymnasieelever i gymnasiesärskolan respektive gymnasieelever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd. I Samma Koll påbörjas arbetet redan i grundskolan och vänder sig till de elever som riskerar ett framtida utanförskap.

Avsaknaden av en gymnasieexamen ökar dramatiskt riskerna för långvarigt utanförskap. Sannolikheten att hamna i utanförskap är fyra gånger större bland de som misslyckas i skolan, jämfört med de som lyckas. Misslyckanden i skolan leder även ofta till andra följdproblem så som psykisk ohälsa, med ökade samhällskostnader som följd.

Grundskolans årskurs 4 – 9 har idag cirka 800 elever i Åtvidabergs kommun och cirka 600 elever i Kinda kommun. För dessa barn är skolan en mycket viktig arena. Där är här som de tillbringar en stor del av sin vakna tid och här knyts deras självständiga sociala kontakter. Skolan som institution fyller därför en mycket viktig roll både utifrån att eleverna ska nå kursmålen och utifrån att deras förmåga till socialt samspel. Det är därför naturligt att använda skolan som arena för förebyggande av utanförskap.

Implementering

Projekttiden används för att bygga modell och rutiner för samverkan samt att höja kompetensen i respektive verksamheten.

Modellen och rutiner måste efter projektets slut fullt ut bäras av befintliga verksamheter, både kompetensmässigt och resursmässigt. Målet måste vara full implementering i ordinarie verksamhet inom projektet tidsram.

Uppföljning/utvärdering

 • Månadsuppföljning
 • Redovisning i SUS och till årsredovisningen
 • Rapport när projektet avslutas

Fakta

Projektägare

Åtvidabergs kommun och Kinda kommun

Intressenter

 • Åtvidabergs kommun (barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen)
 • Kinda kommun (barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen)
 • Region Östergötland (barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin)
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan

Organisation

Projektledningsgrupp

 • chef Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda
 • chef Barn- och utbildningsförvaltningen Åtvidaberg
 • chef Socialförvaltningen Kinda
 • chef Socialförvaltningen Åtvidaberg
 • områdeschef IFO Kinda
 • områdeschef IFO Åtvidaberg
 • chef elevhälsan Kinda
 • chef elevhälsan Åtvidaberg
 • chef BUP-kliniken
 • verksamhetschef BUH
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan

Projektgrupp Kinda

 • Socionom Samma Koll
 • Arbetsterapeut Samma Koll
 • Psykolog Samma Koll

Projektgrupp Åtvidaberg

 • Socionom Samma Koll
 • Arbetsterapeut Samma Koll
 • Psykolog Samma Koll 

pdfSamma_koll-slutrapport_28_febr_-_2020.pdf

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb