Om Samordningsbron

Genom Samordningsbron vill Samordningsförbundet Centrala Östergötlands (SCÖs) medlemmar utveckla rutiner och struktur för att länka samman sina resurser på ett smidigt och effektivt sätt. Detta för att underlätta för såväl personal som brukare.

Förbundsmedlemmarna använder arenan SCÖ för att mötas och diskutera erfarenheter, behov och de olika förutsättningar som var och en har i sina enskilda uppdrag och organisationer, för att i nästa steg kunna hitta sätt att åstadkomma en väl fungerande helhet.

Initialt har ett mindre antal testmiljöer används för att lära och identifiera behov och utmaningar, men den långsiktiga visionen handlar om att förbundsmedlemmarna hittar sätt att för varandra tydliggöra sina roller och mandat, och därefter länkar samman ordinarie verksamhet i syfte att förenkla de tjänster som brukarna efterfrågar.

Samordningsbron 2021 1

Syfte

Mål

Samordningsbron ska skapa en sammanhållen process som låter deltagarna röra sig från behov av stöd till självständighet. För detta syfte verkar Samordningsbron för att:

 • Deltagarna ska få en sammanhållen process, det vill säga undvika glapp mellan nödvändiga insatser.
 • Deltagarna ska röra sig från behov av stöd mot självständighet.
 • Det ska finnas en tydlig beskrivning av vägen från offentligheten (behov av stöd) till arbetsmarknaden (självständighet)
 • Förbättra samordning/samverkan och dialog mellan medverkande myndigheter/verksamheter med ansvar för målgruppen.
 • Samverkan och dialogen med arbetsgivarsidan ska förbättrats och det finns fungerande nätverk med tydliga kontakts- och kommunikationsvägar.
 • Samordningen och samverkan mellan de deltagande aktörerna fungerar väl och erfarenheterna från projektets genomförande blir en del av det ordinarie arbetet.

Vision 2021

Visionen i närtid för Samordningsbron är att:

 • Parterna ser värdet i att arbeta enligt bro-modellen.
 • Utbudet och effektiviteten på Samordningsbrons lösningar kontinuerligt utvecklas.
 • Metoder och rutiner finns väl beskrivna så att de enkelt kan utvärderas och framgångsrika insatser spridas.
 • Långsiktig finansiering är löst.
 • Främja starka utbyten och gemensamt utvecklingsarbete över hela landet och även internationellt.
 • Skapa goda flöden – fler i arbete – som ger långsiktigt självständiga deltagare.
 • Bygga nätverk med näringsliv och civilsamhälle så att deltagarna även får med sig ett socialt nätverk.

Bakgrund

Det finns idag ett stort antal individer i vår region som står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt är arbetsmarknaden i behov av arbetskraft.

Individer som fortsatt är i behov av stöd står ofta långt eller mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Detta innebär att de har ett relativt stort behov av insatser för att bli arbetsredo. Det kan även innebära att man är i behov av olika typer av anpassning och stöd i sitt arbete för att uppnå långsiktighet.

Tidigare erfarenheter

Om man har befunnit sig utanför arbetsmarknaden under längre tid kan man behöva en trygg och välkomnande plats där man successivt får bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende.

Tidigare erfarenheter från det som kallas förstegsverksamhet (det vill säga tidiga insatser i vägen mot arbete/studier) visar att individer många gånger fungerat väl i den isolerade verksamheten, men att det ofta saknas en naturlig väg framåt, d.v.s. nästa steg för individen på sin resa mot arbete eller studier.

Studien ”Vägen till arbetsgivarna” (Linköpings Universitet Helix rapport 16:005) bekräftade att det finns en potential att fler skulle kunna inkluderas på arbetsmarknaden om samverkan mellan myndigheter och näringsliv stärktes. Denna koppling mellan offentligheten och näringslivet är något som Samordningsförbundet Centrala Östergötland arbetar med, i syfte att fler individer ska komma i sysselsättning.

En sammanhållen, agil process

Samordningsbron erbjuder en effektiv, sammanhållen process som leder till att individer når självständighet.

I den miljö som Samordningsbron utgör kan metodik och arbetssätt läggas till och dras ifrån över tid, allteftersom varje del utvärderas. Hypotesen är att modellen leder till ökad samverkan och tydliggör roller, mandat och ansvar hos de olika parterna, vilket minimerar risken för att individer hamnar mellan insatser och i ett ännu större utanförskap.

Teori bakom Samordningsbron har sitt ursprung i ett agilt förhållningssätt och evidensbaserad praktik. Genom arenan skapas möjlighet att verka och utvärdera tillsammans, samtidigt som var och en behåller sin specialitet.

Implementering

Erbjudna tjänster

I dagsläget erbjuder Samordningsbron följande tjänster:

 • Grundläggande social arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Individuell handledning i företagslika miljöer
 • Teoretiska kunskaper
 • Praktik på företag
 • Personlig utveckling
 • Ett nätverk av arbetsgivare
 • Arbetsterapeutiskt stöd
 • En arena för gemensam utveckling för förbundets medlemmar
 • Stödsystem för att identifiera och åtgärda brister i systemen

Konkreta exempel återfinns i Samordningsbrons insatslista.

Implementering och långsiktighet kommer att vara ett kontinuerligt arbete genom hela projektet. Ansvarig för frågan är projektets styrgrupp. Ledamöterna i styrgruppen är representanter från parterna, vilka även varit del i framtagandet av ansökan, vilket borgar för hög delaktighet och medverkan.

Arbetsgivarkoordinatorer

För att skapa hållbara lösningar mellan arbetstagare och arbetsgivare finns det även ett team av arbetsgivarkoordinatorer knutet till Samordningsbron.

Arbetsgivarkoordinatorerna, som arbetar med stöd av metoden beskriven i Vägen till arbetsgivarna (Strindlund & Ståhl, 2016) (PDF, diva-portal.org), har fem huvuduppgifter:

 • Att vara kontaktperson gentemot arbetsgivare
 • Att matcha deltagare mot arbete
 • Att se till att introduktionen på arbetsplatsen fungerar
 • Uppföljning på arbetsplatsen
 • Att säkerställa att rätt stöd ges

Försörjning i Samordningsbron

Under tiden i Samordningsbron har deltagarna offentlig försörjning.

Det kan till exempel handla om aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, eller försörjningsstöd. Att handläggningen mellan berörda parter sker sammanhållet borgar för att deltagaren inte hamnar mellan stolarna eller att det blir glapp och onödig väntetid medan deltagaren befinner sig i Samordningsbron.

Samordningsbron ger därmed ett samlat stöd för att ta sig från offentlig försörjning till självständighet.

Erfarenhetsutbyte och metodutveckling

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) leder innovationsarbetet inom Samordningsbron och dokumenterar, följer upp och analyserar utvecklingen av hur arbetssättet fungerar och förändras efter hand.

SCÖ arbetar även för att möjliggöra spridning av arbetssättet och bjuder in till dialog och samskapande av välfärdstjänster. Därmed blir Samordningsbron även ett sammanhang för erfarenhetsutbyte och gemensam metodutveckling för aktörer inom välfärdssektorn.

Samordningsbron vilar på värdeskapande innovationsmetodik samt ett agilt och salutogent, det vill säga brukar-centriskt, förhållningssätt. Allt sker i reell miljö utifrån varje individs unika situation.

Uppföljning och utvärdering

Utöver månadsredovisning till Europeiska socialfonden (esf.se) och SUS har Serus (serus.se) engagerats som extern utvärderare i enlighet med ESF:s krav. Därtill arbetar SCÖ med att kontinuerligt följa upp Samordningsbrons olika delar under hela projekttiden, och bidra till verksamhetsutveckling. Genom ett systematiserat utvecklingsarbete försöker vi vara så transparenta som möjligt i de steg vi tar och vem som gör vad i förhållande till dessa.

Fakta

Samordningsbron är ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) ämnat att skapa en infrastruktur för samordning och samverkan mellan förbundsmedlemmarna i Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Dessa är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Region Östergötland
 • Kinda kommun
 • Linköpings kommun
 • Åtvidabergs kommun

Projektägare

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ)

Finansiär

Europeiska socialfonden (ESF), SCÖ, Linköpings kommun, Sankt Kors, Region Östergötland, Kårservice

Organisation

Projektorganisationens struktur består av en styrgrupp tillika Samordningsförbundet Centrala Östergötlands (SCÖ:s) styrelse.

Samordningsbron har en referensgrupp, tillika SCÖ:s beredningsgrupp, bestående av:

 • Sektionschef, Arbetsförmedlingen
 • Samverkansansvarig, Försäkringskassan
 • Arbetsmarknads- och integrationsenheten, Kinda kommun
 • Omsorgskontoret, Linköpings kommun
 • Arbetsmarknadscentrum, Linköpings kommun
 • Socialförvaltningen, Linköpings kommun
 • Närsjukvården, Region Östergötland
 • Psykiatriska kliniken, Region Östergötland
 • Arbetsmarknadsenheten, Åtvidabergs kommun
 • Socialkontoret, Åtvidabergs kommun
 • Förbundschef, SCÖ
 • Biträdande förbundschef, SCÖ
 • Sekreterare, SCÖ

Därutöver finns en grupp bestående av verksamhetsledare från Samordningsbrons olika insatser.

Denna grupp, som kallar sig för brogruppen, hanterar operativa frågor och den dagliga driften. Verksamhetsansvarig för Samordningsbron är informationsbärare mellan styrgruppen och brogruppen. Brogruppen består av följande representanter:

 • Verksamhetsansvarig Samordningsbron, SCÖ
 • Verksamhetsansvarig försteg Jonsbo, SCÖ
 • Verksamhetsansvarig Drivbänk odling och Drivbänk café, Linköpings kommun
 • Sektionschef arbetsgivarkoordinatorer, Arbetsförmedlingen
 • Verksamhetsutvecklare, SCÖ
 • Förbundschef, SCÖ
 • Biträdande förbundschef, SCÖ

 

Rebecka Persson
Projektledare/Samordnare för Samordningsbron
Platensgatan 5A
582 20 Linköping

0702-26 47 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb