Våld i nära relationer

Om våld 

Hämtat från förordet till ”Nu har vi kommit över tröskeln” skrivet av Anita Kruse och Carina Eliason. ”Barn, ungdomar och vuxna som utsatts för olika former av våld samt barn och ungdomar som bevittnat/upplevt våld under sin barndom utgör en riskgrupp för att utveckla psykisk och fysisk ohälsa i anslutning till våldet och/eller senare i livet. I många fall har de olika kontakter med hälso- och sjukvården i form av verksamheter som t.ex. barnhälsovård och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatrin, akutmottagningar, vuxenpsykiatrin, vårdcentraler och gynmottagningar.

Våldsutsatta söker ofta hälso- och sjukvård för diffusa fysiska och psykiska symtom, men i många fall kommer varken personalen eller patienten själv till insikt om grunden till patientens ohälsa därför att hälso- och sjukvården oftast inte ställer rutinmässiga frågor om våld. Detta faktum ökar både patientens och närståendes lidande, därutöver tillkommer stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde och för samhället t.ex. i form av sjukskrivningar. Barn och ungdomar som bevittnat/upplevt våld under sin barndom/uppväxt utgör även en riskgrupp för att själva utsättas för direkt våld både före och efter 18 års ålder. Den yttersta konsekvensen av att utsättas för våld är död.” Länk

Våld kan förekomma i olika former

 • Fysiskt våld - Örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar, slag mot kroppen, stryptag med mera.
 • Psykiskt våld - Hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord. Här ingår även latent våld det vill säga att leva med risken för nytt våld.
 • Sexuellt våld - Påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt.
 • Materiellt våld - Förstöra inredning, dagböcker, foton med mera.
 • Ekonomiskt våld - Tvingas skriva under handlingar, att inte få förfoga över egen ekonomi.
 • Försummelse - kan gälla barn, äldre och personer med funktionsnedsättning och handlar om att medvetet ge felaktig medicinering, bristande hygien, lämnas utan tillsyn med mera.
 • Våld mot husdjur.

”Med våld menas varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Per Isdal, Alternativ til vold).

Här nedan har vi samlat material och länkar för dig som vill ha mer information.

pdfSammanställning av stöd och resurser kopplat till våld i nära relationer i centrala Östergötland

jpgAkutkort - ett litet kort med "nödnummer"

Digital utbildning om våld i nära relationer

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i insatser finansierade av Samordningsförbunden och till förbundsmedlemmarnas personal.  (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland eller kommun)

samt till alla er som vill lära er mer om våld i nära relationer och hur ni kan stötta individer. Oavsett om du jobbar inom offentlig sektor, privat sektor eller befinner dig i sammanhang där du möter människor.

Basutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld - en fråga om hälsa, liv och död
Här hittar ni ppt från basutbildningen: klicka här!
Här kan ni läsa de frågor och svar som inte togs upp i basutbildningen: klicka här!
 
Metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld - en fråga om hälsa, liv och död

 Här hittar ni ppt från metodutbildningen: klicka här

 Våldet måste stoppas!

NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen. 

Uppdraget pågår till 2021 och handlar om att:

 • hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat våld samt deras eventuella barn,
 • ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd,
 • skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet samt övriga aktörer inklusive civilsmhället,
 • stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Klicka här för att läsa mer på NNS hemsida.

-Min tur att berätta, barns röster om att leva med våld.

En rapport från Bris och Sveriges Stadsmissioner – 2020.
Varje barn har rätt till en uppväxt fri från våld, och det är bara vi vuxna som kan tillgodose den rättigheten.
”Jag vill berätta så att inget annat barn ska behöva ha det såhär. ”                      
 ”Nu ska du få höra sanningen.”
Gemensamt för många av barnen som intervjuades var att de inte tidigare upplevt att vuxna hade pratat med dem om våldet de utsatts för, och hur det hade påverkat dem. 

Klicka här för att läsa rapporten.

Nationella resurser

Socialstyrelsen är ansvarig för att i olika uppdrag ta fram kunskap och metoder utifrån den nationella strategin. Hemsida 

JÄMY, Jämställdhetsmyndigheten, ska arbeta för att göra den nationella strategin känd, öka samordningen och bidra med kunskap, metoder och stöd i genomförandet. Hemsida

SKR, Sveriges kommuner och regioner, arbetar med att stödja kommuner, landsting och regioner med att utveckla kvinnofridsarbetet. SKR driver ett nationellt nätverk för kvinnofrid som är ett forum för att erbjuda medlemmar erfarenhets- och kunskapsutbyte. Hemsida

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Hemsida

Brottsoffermyndigheten har ett nationellt ansvar för att handlägga ärenden om brottsskadeersättning, administrera Brottsofferfonden samt vara ett kunskapscentrum. Hemsida

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Hemsida

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för utsatta och deras anhöriga. Hemsida
020-50 50 50

Välj att sluta är en telefonlinje som ska hjälpa personer som vill sluta använda våld mot sin partner. Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skåne län på uppdrag av regeringen. Hemsida 020-555 666

UMO – ungdomsmottagningen på nätet - är en webbplats för alla mellan 13-25 år. Hemsida

Unga relationer – en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas parrelationer (15-20 år). Hemsida

BRIS – Barnens rätt i samhället är en ideell organisation som stödjer dig som är ung och far illa. Du kan kontakta BRIS om du har funderingar eller problem av vilket slag som helst. Att kontakta BRIS är gratis och du kan vara anonym. Hemsida 116 111

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel. Hemsida 020-390 000

Nationellt kompetensteam heder ska samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Hemsida

Stiftelsen Allmänna Barnhuset driver utvecklingsprojekt, stödjer forskning och sprider kunskap för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer. Hemsida

Kärleken är fri är en stödchatt mot hedersvåld som drivs av Rädda Barnen, Allmänna arvsfonden och länsstyrelsen i Östergötland. Hemsida

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har flera uppdrag som rör ungas utsatthet och hälsa. Hemsida

NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund - ingår i ett regeringsuppdrag tillsammans med Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att göra tidiga upptäckter av våld för att därmed kunna erbjuda tidiga insatser. Hemsida

Kompotten. Kommunsamverkan Kompotten grundades utifrån behovet av samverkan mellan kommuner för att bistå våldsutsatta individer som behöver byta bostadsort. Samordningen av Kompotten sker via Länsstyrelsen Östergötland och innebär att kommunerna åtar sig att ta emot allvarliga hotärenden. Det gäller både partnervåld och hedersrelaterat våld och individerna ska vara myndiga. Kompotten ska endast användas i allvarliga fall. Hemsida

Boende-Jouren är en ideell förening som hjälper kommuner kostnadsfritt att förmedla platser i skyddade boenden. De driver en ideell jourtelefon. Hemsida 

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa och där insatser från samhället saknas. Hemsida

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Hemsida

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Länk Rikskriscentrum är en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer. Hemsida

HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, driver en jourtelefon/mail som är öppen alla dagar, dygnet runt.  Hemsida

Terrafem är en ideell organisation som driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Hemsida 020-52 10 10

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Hemsida 

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Hemsida

Killfrågor är ett chattforum. Hemsida

Systerjouren Somaya, med erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund och/eller muslimsk identitet, erbjuder skydd, stöd, råd, information och vägledning på många olika språk. Hemsida 020-81 82 83

RFSL’s – Stödmottagning är till för hbtq-personer utsatta för trakasserier, hot och våld. Hemsida 020-34 13 16

Mansjouren är en politiskt och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde och vi tar emot alla som vill ha och behöver vår hjälp. Hemsida 08-30 30 20

Regionala resurser

Region Östergötland/1177 - Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre. Hemsida

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, oavsett om övergrepp skett online eller offline. Du som anhörig är också välkommen för stöd och rådgivning. Du är alltid välkommen att kontakta oss för stöd, oavsett din ålder eller könsidentitet. Hemsida

Kvinnojouren Ellinor – Den största delen av vårt arbete består av stödjande och rådgivande samtal, på telefon eller vid besök hos oss. Men vi har också ett hemligt boende för kvinnor och barn som tvingats lämna sitt hem på grund av våld. Hemsida Jourtelefon: 013-13 43 84

Tjejjouren Beata startades 1999 och är en del av Kvinnojouren Ellinor (1982) i Linköping. Vi är ideella och arbetar för att hjälpa unga tjejer, kvinnor och barn. Kärnan i verksamheten är jouren. De som söker stöd hos oss på Tjejjouren är tjejer i åldrarna 13-30. Vi finns till för alla typer av samtal och frågor. Det kan röra sig om relationer, sex, föräldrar, kompisar, mens, övergrepp eller bara allmänt mående. Målet är att hjälpa tjejer att hjälpa sig själva. Vid behov hjälper vi sökanden att leta sig vidare till vårdinstanser, polis eller socialen. Hemsida Jourtelefon: 020-31 53 84

Kommunala resurser

Linköpings kommun

Det finns stöd och hjälp för dig som utsätts för hot och/eller våld i en nära relation. Det finns det också för dig som är barn i ett hem där det finns hot och/eller våld liksom för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Du som är orolig för någon i din närhet kan får stöd och hjälp och du som använt våld i en nära relation kan få hjälp att ändra ditt beteende.
Hemsida

LeanLink – Våld i nära relationer finns för dig som lever i en relation, där din partner använder eller har använt våld mot dig. Vi hjälper också dig som är barn eller ungdom och lever med våld i din familj. Vi finns även för dig som använder eller har använt våld mot din partner. Hemsida

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Både privatpersoner och myndigheter kan kontakta socialjouren i akuta situationer. Socialjouren kan ge rådgivning eller hjälp med sociala problem. Hemsida

Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun - Socialtjänsten i Åtvidabergs kommun erbjuder olika former av hjälp och stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp i nära relation. Du kan vara kvinna, man, barn eller ungdom. Hemsida

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Både privatpersoner och myndigheter kan kontakta socialjouren i akuta situationer. Socialjouren kan ge rådgivning eller hjälp med sociala problem. Åtvidabergs kommun har avtal med Linköpings kommun gällande socialjour vilket innebär att man kan vända sig hit. Hemsida

Kinda kommun

Kinda kommun – Det finns stöd och hjälp att få vid våld i nära relation. Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för att du som kommuninvånare får det stöd och den hjälp du behöver. I Kinda kommun finns även familjeteamet, hit kan du vända dig direkt för att få stöd och hjälp. Socialkontoret kan även fatta beslut om att familjeteamet ska utföra en viss insats. Hemsida

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Både privatpersoner och myndigheter kan kontakta socialjouren i akuta situationer. Socialjouren kan ge rådgivning eller hjälp med sociala problem. Kinda kommun har avtal med Linköpings kommun gällande socialjour vilket innebär att man kan vända sig hit. Hemsida

Webbaserad hjälp/metodstöd

NCK:s kunskapsbank är en webbplats som samlar kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Hemsida

Hos NCK finns även ett webbstöd för kommuner med en webbkurs om våld: Hemsida

Unga relationer.se är stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15–20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare. Hemsida

Socialstyrelsens webbutbildningar, Sex mot ersättning Hemsida

FREDA – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete. Hemsida

INFO generatorn. I Länsstyrelsens uppdrag ingår att tillhandahålla tillgänglig information på olika språk, med stöd av Infogeneratorn. Ett verktyg som ger kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk: Hemsida

MIRA, utveckling och prövning av en interaktiv hemsida baserad på Motiverande samtal för personer utsatta för partnervåld. Hemsida

Nationellt kompetensteam heder, ger stöd till yrkesverksamma med kunskap och metod kring HRVF. Nationella kompetensteamet ligger under Länsstyrelsen Östergötland. Hemsida

Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel, NMT. Hemsida

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer: ett metodstöd. Hemsida

Nationella nätverk för yrkesverksamma

SKR:s Kvinnofridsnätverket Hemsida

Kvinnofridslinjen Hemsida

Nationella stödtelefonen hedersförtryck Hemsida

<!-- end panic button —>

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb