Utveckling av SIP (samordnad individuell plan)

Samordningsförbundets styrelse fattade under hösten 2016 beslut om att arbeta för en utveckling av det lagstadgade SIP-verktyget. Under våren 2017 hölls informations- och dialogtillfällen för berörda chefer och medarbetare vilket resulterade i en skriftlig överenskommelse (se länk till vänster). Överenskommelsen innebär en möjlighet för samtliga medlemmar att initiera och driva SIP-ärenden samt ett erbjudande om stöd från Samordningsförbundet i form av samtalsledning och administration. En handlingsplan har upprättats vilken ligger till grund för det fortsatta arbetet. Länk till handlingsplan och blanketter finns i menyn till vänster.

Vid frågor om arbetet med utvecklingen av SIP, kontakta: christian.nyenger@regionostergotland.se